Хранителна терапия при онкологични заболявания

Влияние на пробиотичен продукт, съдържащ щам на Lactobacillus bulgaricus DWT1, при предотвратяване на странични ефекти в хода на адювантна терапия на болни с тумори на стомах, колон и ректум

Резюме

Досегашен опит в онкологията. При изследванията на някои от щамовете на Lactobacillus bulgaricus е установено, че те проявяват антимутагенно въздействие. Някои експерименти върху животни показват определено въздействие при колоректалния карцином при гризачи. Популационно изследване отбелязва по-ниски стойности на поява на колоректален карцином сред значителна група консуматори на ферментирали млечни продукти.

Туморите в храносмилателната система са от особено значение поради високата им честота и поради важността на храносмилателната система за целия организъм. За лечението на основното заболяване, както и за симптоматичното лечение, е много важна хранителната терапия, която подобрява процеса на храносмилане. От друга страна, адювантната терапия, т.е. специфичното онкологично лечение /химио- или лъчетерапията/ често води до редица увреждания на здравите тъкани и до поява на тежки усложнения и странични ефекти. Тези усложнения подтискат благоприятното въздействие на лечението и могат да го направят невъзможно. Цитостатиците предизвикват гадене и повръщане по време и след приложението на химиотерапията, както и изпреварващо повръщане настъпващо поради неадекватна антиеметична превенция при предишни химиотерапии. Мукозитът е изключително сериозно странично явление, както при химиотерапията, така и при облъчването в областта на главата и врата. Касае се за възпалителни промени на лигавицата на храносмилателната система. Често се проявява паралелно с миелосупресия и левкопения. Най опасната последица от левкопенията /намаляване броя на левкоцитите/ е фебрилната неутропения, която изисква болнично лечение, преливане на кръв и често води до прекратяване на приложението на цитостатици и влошаване качеството на живот. Анорексията и кахексията /загубата на тегло/ са често явление при болните с тумори на храносмилателната система и влияят неблагоприятно върху успешното лечение, понасянето на терапията и индиректно върху преживяемостта. Радиотерапията предизвиква нежелани ефекти в зависимост от общата доза, размера на фракцията, полето на облъчване, интервал между фракциите, вид радиотерапия и спецификите на тъканите, които се облъчват. Токсичните ефекти от радиотерапия са диспепсия, гастрит, улцерация /язви/ и радиационен ентерит.

Резултати. В изследването са включени 80 болни с тумори на стомаха, колона и ректума. Всички имат проведено патохистологично изследване и е прецизно определен стадия на болестта. При това рандомизирано изследване болните са разделени на две групи по 40 пациента. Едната група от 40 пациента провежда химиотерапия или химиорадиотерапия. Другата група от 40 пациента освен химиотерапия или химиорадиотерапия, приемат пробиотична храна, съдържаща щам на Lactobacillus bulgaricus DWT1 – 15 мг един път дневно преди закуска в продължение на 3 месеца.

Получените резултати насочват към потенциално благотворно въздействие на пробиотиците, съдържащи щам на Lactobacillus bulgaricus DWT1 като добавка при лечението на онкологично болни с адювантна химиотерапия или химиорадиотерапия. Приемът на този пробиотичен продукт влияе върху намаляване на гаденето и повръщането и поддържа апетита на пациентите в хода на провеждане на адювантната терапия. Налице е ясна връзка между намаляването на честотата и тежестта на разстройствата и приемът на Lactobacillus bulgaricus DWT1.

Хранителната терапия с пробиотичен продукт, съдържащ щам на Lactobacillus bulgaricus DWT1, спомага за предотвратяване на страничните ефекти в хода на адювантна терапия.

Изследователи: Проф. д-р Мирко Шамия, д.м. и сътрудници, Загреб, декември 2012


Експериментални и клинични проучвания на продуктите на Дафлорн

 1. Военномедицинска Академия – София, РНПИСМП „Н. Пирогов“ – София; Експозе на краен отчет на научна тема „Методи на хранителна терапия – смесено парентерално и ентерално хранене“ приета с протокол № 23/1012.1986 г от Научния съвет на Висш Военномедицински институт гр. София, България

 

 1. Централна експериментална лаборатория за производство, внедряване и проектиране; Договор с РИБИП „Пирогов“, гр. София за доставка на Биостим – биопродукт за ентерално хранене

 

 1. Централна експериментална лаборатория за производство, внедряване и проектиране; Патентна библиотека АИС „СИРЕНА“, рег. № 82307019, Отчет по тема: “Разработване на храни за ентерално хранене на база лиофилизирани млечнокисели безлактозни препарати“, етап II, 3 “Проучване на аминокиселинния и солевия състав на храната, предложение за използуване на резултатите в практиката”

 

 1. Военномедицинска Академия, РНПИСМП „Н. Пирогов“, Централна експериментална лаборатория за производство, внедряване и проектиране; Патентна библиотека АИС „СИРЕНА“, рег. № 82307019, Краен отчет по тема: „Диагностика и лечение на многоорганна недостатъчност“, Програмна задача: Разработване и клинично изпитване на храни и средства за ентерално хранене на база лиофилизирани млечнокисели безлактозни препарати

 

 1. МНЗ, РНПИСМП „Н. И. Пирогов“; Протокол за клинично изпитване на лиофилизиран млечно-кисел продукт „Биостим“ производство на „Централна експериментална лаборатория за производство – внедряване – проектиране“ към СО „Млечна промишленост“ град София

 

 1. Военномедицинска Академия, РНПИСМП „Н. Пирогов“, Централна експериментална лаборатория за производство, внедряване и проектиране; Патентна библиотека АИС „СИРЕНА“, рег. № 82307019, Краен отчет по тема: „Диагностика и лечение на многоорганна недостатъчност“, Програма задача: Разработване и клинично изпитване на храни и средства за ентерално хранене на база лиофилизирани млечнокисели безлактозни препарати

 

 1. ВМА, МУ-София, Национален център по хигиена, екология и хранене, Вюрцбургски медицински университет – Германия, Елби Булгарикум ЕАД; Научна тема: Комплексни медикобиологични проучвания на ефектите на Биостим ЛБС върху профилактичните и оздравителни процеси при хора подложени на екстремални натоварвания при морски спасително операции, пилоти и навигатори от ВВС и болни с остри и хронични увреждания от наркотици

 

 1. Национален център по хигиена, медицинска екология и хранене, Вюрцбургски медицински университет – Германия, Военно медицинска академия, Медицински университет – София, ДФ Елби; „Комплексно медико-биологични изследвания в условията на продължително вестибуларно натоварване при корабокрушение“; Цел – проучване вличнието на продължителното вестибуларно натоварване и другите експериментални фактори на морето върху организма и да се апробира млечно-киселия продукт на ДФ Елби – Biostim LBB като храна, с която могат да бъдат оборудвани спасителните средства във водния и въздушен транспорт

 

 1. Командване на Военно въздушните сили и Медицинския отдел към Щаба на Военно въздушните сили, Лабораторията по авиационна хигиена към ОАМНИИ – ВМА; Констативен Протокол за изследване на два лиофилизирани млечнокисели продукта „Булгарикум с пектин“ и „Биостим с пектин“, разработени на базата на специфични щамове на Лактобацилус Булгарикус с производител ДФ „ЕЛБИ ИНЖЕНЕРИНГ“ – СОФИЯ; Цел на задачата: в зависимост от резултатите на проучването да се въведат двата продукта в рациона на летателния състав на Военно въздушните сили

 

 1. Протокол за клинично изпитване влиянието на „Биостим ЛБС“ върху оздравителния процес при различни интоксикации в Клиниката по токсикология и алергология – ВМА София и Клиника по токсикология – ВМБ – Варна

 

 1. Военномедицинска Академия – София, катедра по токсикология и алергология при Висш Военномедицински институт – София, Клиника по токсикология и алергология при военноморска болница гр. Варна; Експозе от протокол за клинично изпитване на нисколактозен млечнокисел продукт Биостим ЛБС при лечение на болни с различни интоксикации

 

 1. Договор между Мейджи Милк Продъктс Токио, Елби Булгарикум ЕАД и Проф. Н. Александров за Проучване върху: Комплексни медико-биологични проучвания за ефектите на Биостим ЛБС върху мастната обмяна и имунната система при хора подложени на екстремални психически и физически натоварвания

 

 1. Доклад от ген. Майор доц, Н. Александов, д.н., полк. Д-р Р. Златев и полк. Д-р В. Минков до Командване на Военно въздушните сили относно продължаване на разработката на научна тема проучваща въздействието на млечнокиселия продукт „Биостим ЛББ“ върху мастната обмяна и имунната система при пилоти и щурмани /навигатори/

 

 1. Военномедицинска Академия, Обединен авиомедицински научноизследователски институт, Катедра по токсикология и алергологич; Експозе от протокол и научни статии за клинично проучване ефекта на Биопрепарата Биостим ЛБС-1 върху пилоти и навигатори от ВВС на Република България

 

 1. Катедра по Предклинична и клинична фармакология и биохимия, МУ-Варна; Катедра по токсикология и алергология, ВМА- София; МБАЛ „Света Анна – Варна“ АД, Болнична аптека; Клинична лаборатория, МБАЛ „Света Марина“ – Варна; Катедра по нефрология, хемодиализа и токсикология, МБАЛ „Света Марина“ – Варна – Проучване ефектите на „Биостим ЛБС“ и силимарин върху експериментален модел на карбонтетрахлорид предизвикана хепатоксичност при плъхове

 

 1. Катедра по Предклинична и клинична фармакология и биохимия, МУ-Варна; Катедра по токсикология и алергология, ВМА- София; МБАЛ „Света Анна – Варна“ АД, Болнична аптека; Клинична лаборатория, МБАЛ „Света Марина“ – Варна; Проучване ефекта на пробиотика Биостим ЛБС върху липидния метаболизъм

 

 1. Катедра по Предклинична и клинична фармакология и биохимия, МУ-Варна; Катедра по Обща и клинична патология, МУ – Варна; Катедра по токсикология и алергология, ВМА- София; МБАЛ „Света Анна – Варна“ АД, Болнична аптека; Клинична лаборатория, МБАЛ „Света Марина“ – Варна; Проучване ефекта на пробиотика Биостим ЛБС при експериментално индуцирана хиперлипидемия

 

 1. Медицински факултет – София, Катедра Фармакология; Протокол за сравнително фармакологично и биохимично проучване на ефектите на Лактера, Лактера/Панакс и Лактера/Хиперикум върху язвообразуване и етанолиндуциран оксидативен стрес при плъхове

 

 1. Катедра по Предклинична и клинична фармакология и биохимия, Медицински Университет -Варна; Катедра по Обща и клинична патология, Медицински Университет – Варна; Протективен ефект на пробиотика Биостим ЛБС в модел на индометацин – индуцирана улцерогенеза

 

 1. Катедра по Предклинична и клинична фармакология и биохимия, Медицински Университет -Варна; Катедра по Патофизиология, Медицински Университет – Варна; Катедра по Анатомия, Хистолгия, ембриология, Медицински Университет -Варна; Влияния на пробиотика Биомилк върху индометацин – индуцираните оксидативни увреждания на някои тъкани

 

 1. Катедра по Предклинична и клинична фармакология и биохимия, Медицински Университет -Варна; Катедра по Обща и клинична патология, Медицински Университет – Варна; Катедра по токсикология и алергология, ВМА- София; Ефект на пробиотика Биостим ЛБС върху хистопатологичните промени в черен дроб при експериментална хиперхолестеролемия

 

 1. Катедра по Предклинична и клинична фармакология и биохимия, Медицински Университет -Варна; Катедра по Обща и клинична патология, Медицински Университет – Варна; Катедра по токсикология и алергология, ВМА- София; Хепатопротективен ефект на пробиотика Биостим ЛБС върху експериментален модел на карбонтетрахлорид предизвикана хепатоксичност при плъхове

 

 1. Катедра по Предклинична и клинична фармакология и биохимия, Медицински Университет -Варна; Катедра по Обща и клинична патология, Медицински Университет – Варна; Катедра по токсикология и алергология, ВМА- София; Катедра по Рентгенология и радиология, Медицински Университет – Варна; Лъчезащитен ефект на пробиотика Биомилк, съдържащ Лактобацилус Булгарикус

 

 1. Афтореферат на Дисертационен труд на Даниела Петрова Петрова за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“

 

 1. Афтореферат на Дисертационен труд на Мариета Петрова Георгиева за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“

 

 1. Становище от полковник д-р Венцислав Минков Микнов, Началник на „Медицински отдел“ при под. 22800 до Началника на Главния Щаб на ВВС за проучване на два препарата – Булгарикум с Пектин и Биомилк с Пектин при пилоти от ВВС

 

 1. ВМА, Извлечение от протокол от Зам. Началник на ВМА по Учебно-научната част, доц. д-р А. Андреев относно провеждани клинични изпитвания на нисколактозни сухи млечни продукти с търговска марка „Биомилк“ и „Лактера“

 

 1. Мнение на ръководител Катедра по токсикология и алергология на Военномедицинска академия гр. София, Проф. Д-р Никола Александров д. н., относно замяна на кисело мляко с хранителна добавка с пробиотичен ефект Биомилк и Биостим при вредни за здравето условия

 

 1. Удостоверение от ВМА за използване на произвежданите от фирма Дафлорн ООД храни от серията „Биомилк“ и „Лактера“ като хранителни добавки и функционални храни от контингента на Българската армия. Както и използването им във Военномедицинска академия от над 10 години като средство за хранителна терапия при тежко болни и оперирани.

 

 1. ВМА, Началник клиника по Токсикология и алергология, Доц. Д-р Н. Александров; Препоръка за приложение на пробиотиците, както и тяхното използване и при тежки токсоалергични заболявания (синдром на Epidermolis necroticans bulosa), както и при други токсоалергични и алергични заболявания с благоприятен ефект.

 

 1. ВМА, Началник клиника по Токсикология и алергология, Доц. Д-р Н. Александров; Протокол за приложение на продуктите от сериите „Биомилк“ и „Биостим“, съдържащи Лактобацилус Булгарикус.

 

 1. ВМА, Заместник по лечебната част на ВМА , Доц. Рамшев; Препоръка за използване на различни пробиотици с търговска марка Биомилк и Лактера с добър ефект при болни изискващи стимулиране на имунната система на организма поради различни вирусни или бактериални заболявания.

 

 1. Становище от Министерство на труда и социалната политика до Министерство на Заравеопазването и генералната централа на браншовите синдикати – Предложение за включване в номенклатурата на противоотровите и предпазните храни на хранителната добавка Лактера

 

 1. Препоръка от Александър Чакмаков, Изп. Директор на „Титан Златна Панега Цимент“ АД за пробиотиците Биомилк и Лактера като предпазна храна

 

 1. ВМА, Удостоверение на клинични изпитвания и анализационни сертификати на пробиотичните добавки към храната от сериите Биомилк, Лактера и Меджик Пауър.

 

 1. Удостоверение от ВМА за използване на произвежданите от фирма Дафлорн ООД храни от серията „Биомилк“ и „Лактера“ като хранителни добавки и функционални храни от контингента на Българската армия разположен в Ирак. Както и използването им във Военномедицинска академия от над 10 години като средство за хранителна терапия при тежко болни и оперирани.

 

 1. Пълен Допинг контрол на продуктите от серията Биомилк в Германски Спортен Университет Кьолн – Допинг Лаборатория

 

 1. Украински научен институт по медицински транспорт, Държавен департамент по морски и речен транспорт на Украина, МУ-Варна – Ефекти на Биомилк Хепанорм в условия на моделирано корабокрушение

 

 1. Сп. „Медицина и здравеопазване“ – „Лъчезащитно действие на млечнокисел продукт, съдържащ щам на Лактобацилус булгарикус“

 

 1. Годишен сборник на ИМАБ за България, Израел, Германия, Норвегия, Франция, Италия и САЩ – Изследване на пробиотика Биостим за тератогенно действие

 

 1. Международна конференция в Лион – Млечнокисела ферментация и биотехнологичен метод за получаване на нисколактозен млечнокисел продукт за специални диети и терапевтични храни

 

 1. Сп. „Биотехнологии“ – „Влияние на нисколактозни млечнокисели продукти Булгарикум и Биостим върху имунната система“

 

 1. Сп „Медицина и фармация“, Бр. 2 / 2003, „Проучване на пробиотика Биостим ЛБС при експериментално индуцирана хиперлипидемия“

 

 1. Сп „Медицина и фармация“, Бр. 4 / 2003, „Лечение на отравянето с органофосфорни пестициди“

 

 1. Сп „Медицина и фармация“, Бр. 2 / 2002, „Клинична картина и лечение на остри интоксикации с хероин“

 

 1. Сп „Военна медицина“, Бр. 4 / 2007, „Проучване антиоксидантната активност на пробиотика Биомилк при експериментални условия“

 

 1. Сп „Военна медицина“, Бр. 2 / 2007, „Лъчезащитен ефект на пробиотика Биомилк“

 

 1. Сп „Медицина и фармация“, Бр. 9-10, „Алкохолна болест, клиника и лечение“

 

 1. Сп „Медицина и фармация“, Бр. 1 / 2009, „Профилактика и лечение на атеросклерозата с пробиотични млечнокисели храни и бактерии“

 

 1. Сп „Медицина и фармация“, Бр. Юли / 2008, „Пробиотици и влагалищна флора“

 

 1. Национален онкологичен център, Национален център по хематология и трансфузиология; Изследване на радиопротективния ефект на Герисан и Биостим ЛБС върху основните левкоцитни популации при лъчелечение на онкологични заболявания.

 

 1. Балкански Военномедицински Комитет; 4ти Конгрес на БВМК; 6-10 юни 1999, Букурещ, Румъния; ЕФЕКТ НА МЛЕЧНОКИСЕЛ ПРОДУКТ БИОСТИМ ЛББ ВЪРХУ МАСТНАТА ОБМЯНА ПРИ ПИЛОТИ ОТ ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ; Автори: Н. Александров, А. Петров, Р. Златев, М. Жекова, З. Михайлова, М. Коцева и Л. Алексиев.

 

 1. Фундаментална & Клинична Фармакология; Трета Среща на Федерацията на Европейските Фармакологични Общности; 6-9 юли 2001, Лион, Франция; Ефекти при редовно прилагане на пробиотика Биостим ЛБС върху индуцирана хепатотоксичност с карбон-тетрахлорид при плъхове; К. Маразова?, Н. Александров?, ?Катедра Фармакологична Токсикология, Медицински Факултет, София, България, ?Отдел Токсикология и Алергология, Военномедицинска Академия, София, България.

 

 1. ФЕБО; 20то СЪБРАНИЕ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ БИОХИМИЧНИ ОБЩНОСТИ, организирано от Унгарската Биохимична Общност; Будапеща, Унгария, 19-24 август 1990; Лиофилизиран диетичен млечнокисел продукт “Биостим ЛБС”; Б. Гьошева, Н. Александров, П. Иванова, Н. Манафова, Г. Георгиев; Централна експериментална лаборатория за млечна промишленост, 1618 София; Институт по спешна медицина “Н. Пирогов” 1612 София, България.

 

 1. Международно списание за бързо публикуване на кратки доклади върху Биохимични Механизми при токсикиране при бозайници; Клинично проучване на жертвите на химични аварии в България; Н. Александров, Д. Йорданова и М. Георгиева, Военномедицинска Академия, София, България; VI МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕС ПО ТОКСИКОЛОГИЯ, Рим, Италия, 28 юни – 3 юли 1992

 

 1. Мониторинг на терапевтичните лекарства; Списание, посветено на Мониторинг на терапевтичните лекарства и Клинична лекарствена токсикология, том 15, номер 2, 1993, Филаделфия, САЩ; Влияние на ноотропичните вещества и хипербарична оксигенация при лечението на остри отравяния с халогенирани въглеводороди; Н. Александров, М. Георгиева, Военномедицинска Академия, София, България.

 

 1. Пристрастяващи наркотици и състояния на пристрастяване; Италианска Фондация за проучване на пристрастяването (ИФПП), Падова в сътрудничество с Университета във Флоренция – Катедра по преклинична и клинична фармакология “Марио Аязи Манчини”; Международен конгрес по токсикология във Флоренция, 07.1992; Клинично проучване на наркотично и ненаркотично пристрастяване към лекарства. Сравнителен анализ; Н. Александров, М. Георгиева, Д. Йорданова.

 

 1. Списание Биотехнология; “Биостим ЛБС – специален хранителен и терапевтичен нисколактозен сух продукт”, бр. 4, серия В, 92 – английска версия. Биостим ЛБС – специален хранителен и терапевтичен нисколактозен сух продукт; Б. Гьошева, Н. Александров, Н. Манафова, П. Иванова, Г. Георгиев; ЕЛБИ Енджиниъринг–Г, София и Военномедицинска Академия, София, България.

 

 1. Списание Биотехнология, 2/1994; Ефект на млечни продукти, съдържащи щам на Lactobacillus LBL4 върху някои биохимични параметри при хората; М. Жекова?, К. Аврамова?, Б. Гьошева?; Авиомедицински Изследователски Институт, Висша Медицинска Академия, София?; Национален Център по Хигиена, Медицинска Екология и Хранене, София?; ЕЛБИ Енджиниъринг–Г, София?.

 

 1. Списание Биотехнология, 4/1992; Биостим ЛБС: специален хранителен и терапевтичен нисколактозен сух продукт; Б. Гьошева?, Н. Александров?, Н. Манафова?, П. Иванова?, Г. Георгиев?; Държавна фирма ЕЛБИ Енджиниъринг–Г, София? и Военномедицинска Академия, София?, България.

 

 1. Списание „Cancer Letters” 114 (1997) 93-95; Превантивна роля на лиофилизирани млечни продукти „булгарикум“ и “биостим“; Т. Иванова?, М. Жекова?; ?Транспортен Медицински Институт, София, България; ?Военномедицински Авиационен Институт, София, България.

 

 1. Договор между Съвместен МЛБ Комитет за насърчаване на планирането , Мейджи Милк, Токио и ЕЛБИ Булгарикум АД, София и проф. Никола Георгиев Александров, дм. – Завеждащ отделение по токсикология и алергология на Военномедицинска Академия; Клинично-имунни проучвания върху някои ефекти на млечнокисел продукт “Биостим ЛББ” върху пилоти от Военновъздушните сили; Н. Александров?, К. Плочев?, К. Пенкова?, Р. Владимирова?, К. Младенов?, П. Златев?, Дж. Недялкова; ? Военномедицинска Академия, София – КЛИНИКА ПО ТОКСИКОЛОГИЯ; ? Военномедицинска Академия, София – ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ; ? OAMNII, Военномедицинска Академия, София.

 

 1. VIIми Национален Конгрес по Хранене с международно участие; Наука за храната за предпазване на човешкото здраве; Варна – Св. Константин и Елена, България, 15-17 май, 2003; Прилагане на пробиотици в пред- и ранния следоперативен период; Г. Александров, Д. Дамянов, Хирургична Клиника, УМБАЛ “Царица Йоана”- София.

 

 1. Симпозиум на НАТО; май 2005, Мюнхен, Германия; Комплексно лечение на фосфороорганично отравяне с пестициди като модел на бойни отровни вещества; Н. Александров, Кс. Стоянчева, Военномедицинска Академия, Отдел по токсикология.

 

 1. Загребски Университет, Република Хърватия; 2012; Клинични изпитвания на пробиотичните препарати Биомилк Колон и Биомилк Антиоксидант на базата на Lactobacillus bulgaricus при предотвратяване на нежелани реакции по време на адювантно лечение на пациенти с тумори на стомаха, колона и ректума

 

 1. Международен симпозиум за оригинално българско кисело мляко под патронажа на Президента на Република България, София, 2005; Приложението на пробиотиците при възстановяване на влагалищната флора; Стефан Ковачев, Анета Начева, Даниела Петрова, Милена Ковачева; МЦ “Гинарт” ВМА – София; МЦ “Евроздраве” ВМА – София

 

 1. Международен симпозиум за оригинално българско кисело мляко под патронажа на Президента на Република България, София, 2005; Фармакологично проучване на пробиотика Биомилк, съдържащ Lactobacillus bulgaricus, за антиоксидантна активност, Георгиева М., Бекярова Г., Александров Н., Манолов Н.; Катедра по предклинична и клинична фармакология и биохимия, Медицински университет “Проф. Д-р Параскев Стоянов” – Варна Катедра по патофизиология, Медицински университет – Варна; Катедра по токсикология и алергология, ВМА – София, Клиника по съдова хирургия, МБАЛ “Св. Анна” – Варна

 

 1. Международен симпозиум за оригинално българско кисело мляко под патронажа на Президента на Република България, София, 2005; Добрите бактерии на българското кисело мляко – основа на симбиотиците и функционалните храни, Александров Н.,Гьошева Б., Иванова П., Военномедицинска академия, Асоциация на млекопреработвателите в България, ЕлБи Булгарикум;

 

 1. Международен симпозиум за оригинално българско кисело мляко под патронажа на Президента на Република България, София, 2005; Пробиотиците – основа на функционалното хранене и хранителна терапия на XXI век; Никола Александров, дмн, Даниела Петрова, Милена Ковачева; Клиника по “Спешна токсикология и алергология”, ВМА – София, България, МЦ “Евроздраве” ВМА София, България

 

 1. Международен симпозиум за оригинално българско кисело мляко под патронажа на Президента на Република България, София, 2005; Пробиотиците – начин на живот, М. Георгиева, Е. Софтова, П. Борисова, Н. Александров, Н. Манолов; Катедра по предклинична и клинична фармакология и биохимия; Медицински университет “Проф. Д-р Параскев Стоянов” – Варна, Катедра по обща и клинична патология, Медицински университет “Проф. Д-р Параскев Стоянов” – Варна, Катедра по токсикология и алергология, ВМА – София, Клиника по съдова хирургия, МБАЛ “Св. Анна” – Варна

 

 1. Международен симпозиум за оригинално българско кисело мляко под патронажа на Президента на Република България, София, 2005; Синбиотиците – мястото им в съвременната терапия при зависимите с психоактивни вещества, Даниела Петрова, Милена Ковачева; МЦ “Евроздраве” – ВМА, София, Клиника по “Спешна токсикология и алергология, ВМА – София

 

 1. VI Национален Конгрес по фармакология 2009, Експериментално клинично проучване на ефекта на пробиотик Биомилк при чернодробни увреждания; Георгиева M., Попов Г., Плочев К., Александров Н.; Катедра по Преклинична и клинична фармакология и токсикология, Медицински университет, Варна, ? Военномедицинска академия

 

 1. Сп. Военна медицина 9/2013, Мета-анализ за ефектите на пробиотичен продукт Лактера с Лактобацилус булгарикус върху гастро-интестиналния тракт; Рамшев К., Александров Г.; ВМА София

 

 1. МУ Варна ел. сп. 2013, Влияние на пробиотичен продукт Laktera Vision с Lactobacillus bulgaricus и екстракт от черна боровинка върху синдромите на сухо и уморено око – Георгиева М., Александров Г.; МУ Варна, ВМА София

 

 1. Световен конгрес за пробиотици Атина 2014, новооткрит произход на пробиотици на Балканите; Петров Н.1, Александров Г., Пенева М.; ВМА София; Пловдивски Университет Паисий Хилендарски

 

 1. Бъларски Червен Кръст 2014, Препоръка за използване на пробиотичните храни Лактера от пострадали при бедствия и аварии.

 

 1. Световно списание за фармация и фармацевтични науки, том 4, изд. 06, 2015 стр. 130-136, Антипролиферативен ефект на български пробиотици от изворна вода (пробиотик Лактера Нейчър) срещу човешки клетъчни линии на колоректален карцином, Калоян Георгиев, Мариета Георгиева, Иван Илиев, Мария Пенева, Георги Александров, Катедра по преклинични и клинични науки, Сектор фармакология и токсикология, Факултет по фармация, Медицински университет Варна; Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей към БАН София; МЦ Евроздраве София; ВМА- София.

 

 1. 6-та Югоизточно Европейска Конференция по химиотерапия, инфекциозни и ракови заболявания, ноември 2015, Солун, Гърция; Антитуморен ефект на пробиотици – експериментални и клинични проучвания, Георги Александров, Калоян Георгиев, Мариета Георгиева, Иван Илиев, Мария Пенева; Военномедицинска академия – София; Катедра по фармакология, токсикология и фармакотерапия, Медицински университет Варна; Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей към БАН София; МЦ Евроздраве София.

 

 1. 3-та Двугодишна Конференция на Пробиотичната Асоциация на Индия, Международен Симпозиум на тема стрес, микробиом & пробиотици, 11-13 Март, 2016, NISER, Бубанесвар, Индия, Приложение на Laktobacillus bulgaricus в клиничната практика, Георги Александров, Мария Пенева, Военномедицинска академия – София; МЦ Евроздраве София.

 

 1. Извадка от Автореферат на дисертационен труд, София 2016, стр. 27-29, Епидемиологично проучване на пациенти с хранителни алергии, Мария Пенева, МЦ Евроздраве София.

 

 1. Scripta Scientifica Pharmaceutica, ISSN 2367-6000, volume 4, 2017, supplement 2, page 51, Medical University Prof. Dr. Paraskev Stoyanov, Varna, Bulgaria, „Хепатопротективен ефект на пробиотична храна, съдържаща lactobacillus bulgaricus DWT1, при експериментални животни с остра интоксикация с етанол“ Габриела Кехайова, Мариета Георгиева, Калоян Георгиев, Г. Александров, М. Пенева

 

 1. World Journal of Pharmaceutical Research, volume 7, Issue 12, 2018, Research Article, page 35-42, „Хепатопротективен ефект на пробиотик, съдържащ Lactobacillus bulgaricus DWT1, при остро парацетамол-индуцирано увреждане на черния дроб при мишки“, Габриела Кехайова, Мариета Георгиева и Калоян Георгиев, Медицински университет, Варна

 

 1. Монография, Варна 2018, изд. къща Стено, стр. 167, „Пробиотиците – лекарство и храна“, Мариета Георгиева

 

 1. Journal of Functional Foods, Volume 56, May 2019, Pages 232-245, “A probiotic formulation containing Lactobacillus bulgaricus DWT1 inhibits tumor growth by activating pro-inflammatory responses in macrophages”, Dipanjan Guhaa, Arka Banerjeea, Raktim Mukherjeea, Biswaranjan Pradhana, Maria Peneva, Georgi Aleksandrov, Sujit Suklabaidya, Shantibhushan Senapati, PalokAich,

 

 1. “Probiotics in the Prevention and Management of Human Diseases. A Scientific Perspective.”, Chapter 29 – Probiotics: past, present, and future challenges, Marieta Georgieva, Kaloyan Georgiev, Nadezhda Hvarchanova, Academic Press, 2022, Pages 431-448, ISBN 9780128237335, https://doi.org/10.1016/B978-0-12-823733-5.00025-8

 

 

 1. Educational event III international science conference “Human microbiota” FSBSI “Institute of experimental medicine”, October 7-8, 2021, St. Petersburg, “Newly found origin of probiotics in the Balkans” , Nikolai Petrov, Georgi Aleksandrov, Maria Peneva

 

 1. Национална конференция по клинична токсикология с международно участие на тема “Токсикологията днес“, 2022, „ПРОБИОТИЦИ – СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА“, М. Георгиева, Г. Александров, М. Пенева, Д. Петрова, Медицински Университет, Плевен

 

 1. Национална конференция по клинична токсикология с международно участие на тема “Токсикологията днес“, 2022, „ MORBUS LYELL – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ“, Катерина Стефанова, Евгения Бързашка, Олимпиада Атмажова, Ани Александрова, Надя Василева, Медицински Университет, Плевен

 

 1. Национална конференция по клинична токсикология с международно участие на тема “Токсикологията днес“, 2022, „Токсично-некротични промени след преболедуване от SARS-COV -19 -клиничен случай“, Олимпиада Атмажова, Евгения Бързашка, Катерина Стефанова, Ани Александрова, Надя Василева, Владислав Тенев, Медицински Университет, Плевен

 

  1. XI Национален конгрес по хранене с международно участие „Науката за храненето с оценка на настоящето и поглед към бъдещето“, 2022, Българско общество по хранене и диететика, „Антиоксидантна и хепатопротективна активност на пробиотична храна върху paracetamol-индуцирана хепатотоксичност при плъхове“, М. Георгиева, К. Георгиев, Н. Хвърчанова, Ст. Стоева, М. Радева-Илиева, В. Цанкова, М. Кондева-Будрина, Д. Алуани, М. Цанева


Влияние на пробиотичен продукт Laktera Vision+ с Lactobacillus bulgaricus и екстракт от черна боровинка върху синдромите на сухо и уморено око

Влияние на пробиотичен продукт Laktera Vision+ с Lactobacillus bulgaricus и екстракт от черна боровинка върху синдромите на сухо и уморено око

С развитието на технологиите и навлизане на компютрите в ежедневието, все повече млади хора имат рефрактивни аномалии на очите и започват да носят очила или лещи за корекция на зрението в млада възраст, преди да са настъпили възрастови промени (пресбиопия). Прекомерното претоварване на очите в млада възраст доведе до проява на нови синдроми в офталмологията – синдром на сухото око и синдром на умореното око.

За положителното въздействие на черната боровинка върху очното здраве съществуват както много митове, така и много научни изследвания.

Черната боровинка (Vaccinum myrthilus) е многогодишен храст с височина до 35 см., който расте в горите и планинските райони на Северна Европа, Западна Азия и Северна Америка. Плодчетата му са дребни, черно-виолетови на цвят и имат приятен сладко-кисел вкус. (1)

Още древноримският военен лекар Педаний Диоскорит (40 г. н. е.), който се счита за основател на ботаниката, в книгата си „De materia medica“ препоръчва черната боровинка при лечение на диария и скорбут. (2)

Плодовете на черната боровинка в 100 гр. съдържат 86,5 гр. вода, 1,1 гр. белтъци, 8,6 гр. въглехидрати, 2,2 гр. фибри, 1,2 гр. свободни органични киселини, 51 мг. калий, 6 мг. натрий, 16 мг. калций, 6 мг. магнезий, 13 мг. фосфор, 7 мг. желязо, 0,9 мг. мед, 0,01 мг. Вит В1, 0,02 мг. Вит В6, 0,3 мг. Вит РР, 10 мг. Вит С. Те са много богати на антоцианиди, които са от клас флавоноиди. (1) Именно антоцианидите са много важни за очното здраве. Повече от всички други тъкани в организма на човека, очната леща и ретината са изложени на действието на продължителна интензивна светлинна радиация и синглетен кислород . По време на това въздействие се образуват свободни радикали, които се свързват с липидите в мембраната на фоторецепторните клетки (пръчици и колбички), отговарящи за зрението. За да се запази здрава тъканта на окото, трябва да има ефективна антиоксидантна защита. Антоцианидите от черната боровинка са мощен антиоксидант и помагат в борбата срещу клетъчната дегенарация на клетките на ретината, причинена от свободните радикали. Антоцианидите подпомагат поддържането на нормален кръвоток във финните кръвоносни съдове (капилярите), захранващи очните тъкани. (3)

Черната боровинка често се свързва и с подобряване на нощното виждане. Популярна е историята, че през Втората Св. Война пилоти са приемали конфитюр от боровинка, за да изострят зрението си при нощни мисии. Американско клинично проучване през 2000 г. при пилоти от американския флот не установи такъв ефект. (4)

Експериментални проучвания при плъхове показват, че употребата на екстракт от черна боровинка може да инхибира и спре развитието на макулна дегенерация и сенилна катаракта.(5)

Обект на наблюдението са 41 лица на възраст между 21 и 44 години. От тях 24 са мъже и 21 са жени. Всички носят очила за корекция на зрението, като 17 (41.46%) са късогледи с диоптър от -0.5 до -3d, а 24 (58,54%) са далекогледи с диоптър + 0.5 до + 2d. 28 (68,29%) от лицата са с астигматизъм. 24 (58,13%) от лицата носят смесено очила и лещи за корекция на зрението. Всички лица работят в офиси (държавни служители, IT специалисти, счетоводни къщи и др.) от 4 до 9 часа на ден пред компютър, средно по 5 часа на ден. Всички носят антирефлексни очила по време на работата на компютър.

Най-честите синдроми, които се проявяват при тези хора са синдромът на сухото око и синдромът на умореното око. Синдромът на сухото око се изявява с намаляване на образуването на сълзи, дразнене и сърбеж в очите. Синдромът на умореното око, който е разновидност на сухотата на очите се изявява при продължителна работа на компютър със зачервяване на очите, маркиране и разширяване на капилярите, замъглено зрение.

Проучването е проведено в рамките на 8 седмици (56 дни). 35 от лицата са приемали ежедневно преди хранене по 2 капсули Laktera Vision+. 6 от наблюдаваните лица са приемали нередовно Laktera Vision+ – средно по 2.5 пъти седмично. Всяка капсула (270 мг) съдържа над 5 милиона живи клетки на Lactobacillus delbrueckii spp. bulgaricus DWT1, Streptococcus thermophilus DWT4 – 8, Lactobacillus helveticus DWT2, Lactobacillus lactis DWT3 (изолирани от изворна вода в България), 21 аминокиселини, млечни витамини, минерали и 10 мг. сух екстракт на черна боровинка (Vaccinium myrtillus), стандартизиран към 25% антоцианиди.

Резултатите от наблюдението са представени в Таблица 1.

Дни % пациенти със синдром на сухото око % пациенти със синдром на уморено око
0 70,73 85,36
7 17,07 21,95
14 14,63 19,51
28 12,20 17,07
42 14,63 17,07
56 12,20 14,63

От таблицата става ясно, че синдромите на сухо и уморено око се овладяват много бързо, още на първата седмица след приложение на Laktera Vision+. През осмата седмица от наблюдението сундромът на сухо око се наблюдава при 12.2 % (5) от случаите, а синдомът на уморено око – при 14.63% (6) от случаите. За лицата, които не са приемали редовно пробиотичния продукт с екстракт от черна боровинка има регисртирани анамнестични данни, че когато не са приемали 3 – 4 дни продукта синдромите се появяват отново. След прием на продукта изявите на симптомите се овладяват за период 12 – 24 часа.

Обикновенно на свободния пазар се предлагат продукти, които в 1 капсула съдържат от 5- до 150 мг. екстракт на черна боровинка. При нашето наблюдение ефектът се постига с 20 мг. екстракт на черна боровинка дневно. По- ниската необходима дневна доза от сух екстракт на черна боровинка, най-вероятно се дължи на определена аминокиселина или група от аминокиселини на пробиотичния продукт, които действат като транспортен носител на молекулите от екстракта и потенцират действието на антоцианидите от черната боровинка. Идентифицирането на аминокиселината или групата от аминокиселини, отговорни за този процес е обект на последващо проучване.

Пробиотичният продукт с екстракт от черна боровинка успешно овладява синдромите на сухо и уморено око, проявяващи се при млади хора с очила за корекция на зрението, които работят на компютър над 4 часа дневно.

 1. Сербин АГ, Медицинская ботаника, 2003, – С 150. – 364с. – ISBN 966-615-125-1
 2. Антонова A, Ботаника // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.) — СПб., 1890—1907
 3. Gross PM, Scientists zero in on health benefits of berry pigments, Natural Products Information Center, July 2007
 4. Muth ER, Laurent JM, Jasper P (April 2000). Alternative Medicine Review 5(2): 164-73. PMID 10767671. “The effect of bilberry nutritional supplementation on night visual acuity and contrast sensitivity”
 5. Фурцова А, Гесаревич ДБ, Гончар АМ, Трофимова НА, Колосова НГ, 2005, Напредъкът в геронтологията, 16:76-9. PMID 16075680


Мета-анализ за ефектите на пробиотичен продукт Лактера с Лактобацилус булгарикус върху гастро-интестиналния тракт

Резюме

Пробиотичният продукт Лактера с Лактобацилус булгарикус регулира и възстановява функциите на гастро-интестиналния тракт и оздравява вътрешната човешка екосистема.

Целта на Константин Рамшев и Георги Александов от Военно Медицинска Академия, гр. София и Мариета Георгиева от Медицински Университет, гр. Варна, е да докажат здравословните ефекти на пробиотичния продукт Лактера с Лактобацилус булгарикус върху гастро-интестиналния тракт на човека.

Изследователите са прегледали публикувани медицински данни на български и английски език в двадесет и един доклади, експозета, дисертации и научни статии за рандомизирани контролирани клинични проучвания върху 2550 възрастни пациенти и терапевтично наивни индивиди. Тези клинични проучвания са проведени за период от 31 години в Военно Медицинска Академия, Медицински Университети, Научно изследователски лаборатории и Институти в страни-членки на Европейския Съюз. Клиничните проучвания са предхождани от експериментални проучвания върху опитни животни. Хората, обект на тези клинични проучвания, са наблюдавани за странични и токсични ефекти на пробиотичните продукти в последващи периоди от над 10 години и такива не са регистрирани.

Анализът включва клинични проучвания върху хора за оценка на пробиотичен продукт Лактера с Лактобацилус булгарикус като част от сондово и/или ентерално хранене или част от комплексна терапевтична схема, както при болни хора с различни заболявания до тежки многоорганни увреждания и кома, така и при здрави хора, подложени на екстремални физически и психически натоварвания, както и при пилоти от Военно Въздушни Сили, военни моряци и космонавти.

Резултати

Редовната употреба на пробиотичен продукт Лактера с Лактобацилус булгарикус като част от комплексна терапия и ентерално хранене водят до сигнификантно намаляване на уврежданията на гастро-интестиналния тракт, описани по-долу със съществена статистическа значимост. Пробиотичните продукти Лактера с Лактобацилус булгарикус са ефективни при следните нарушения на функциите на гастро-интестиналния тракт:

 • Нарушения на функциите на гастро-интестиналния тракт при космическа болест на движение и екстремални натоварвания;
 • Дисбактериози и нарушения на чревната флора с различна етиология;
 • Гастроентерити и колити от токсичен, вирусен и алергичен произход;
 • Невъзможност за активно приемане на храна и хипопротеинемии при коматозни състояния, ранен следоперативен период, тежки химични изгаряния и токсоалергични увреждания (синдром на Лайл) на гастро-интестиналния тракт;
 • Нарушено храносмилане;
 • Горно диспептичен синдром;
 • Синдром на раздразненото черво;
 • Повишено газообразуване;
 • Консумативен синдром и хипопротеинемии в късен следоперативен период и при токсикомании;
 • Гастроентерити и диарии в резултат на инфекциозно възпалителни увреждания на гастро-интестиналния тракт от салмонела, шигела, колиформи, протеус и стафилококи;
 • Хематемеза от токсичен произход (етилов алкохол);
 • Гастроентеропатии в резултат на недостатъчност на лактаза и непоносимост към лактоза;
 • Гастроентеропатии в резултат на недостатъчност на бетагалактозидаза и непоносимост към галактоза (галактоземия);
 • Нарушена моторика на червата;
 • Язви и гастрити от токсичен, токсоалергичен, корозивен или инфекциозен произход (Хеликобактер пилори) и стрес язви при термична травма.

Въз основа на тези констатации авторите на проучването заключават:

"Пробиотичните продукти Лактера с Лактобацилус булгарикус имат сумарно оздравително въздействие при различни по етиология и тежест нарушения на гастро-интестиналния тракт. Редовният прием на пробиотика Лактера спомага за поддържане на активността и жизнеността на човешкия организъм, подобрява качеството на живот на човека и поддържа гастро-интестиналното му здраве."

Изследователите са: Доц. д-р Константин Рамшев д.м., Началник на катедра по Интензивна терапия и Реанимация, Военно Медицинска Академия, гр. София, д-р Георги Александров, Военно Медицинска Академия, гр. София, Катедра по Хирургия и Доц. д-р Мариета Георгиева д. м., Медицински Университет, гр. Варна, Катедра Фармакология.

Справка:

 1. Military Medical Academy, Medical University – Sofia, National Center of Hygiene, Medical Ecology and Nutrition, Medical University of W?rzburg - Germany, Elbi-Bulgaricum, JSC; “Complex medical-biological studies of the effects of Biostim LBS on preventive and curative processes in people put to extreme overload in case of sea rescue operations, in Air Force pilots and navigators and patients with acute and chronic damages from drugs”; (136 patients);
 2. Military Medical Institute Academy – Sofia, Department of Toxicology and Allergology at the Higher Military Medical Institute – Sofia, Clinic of Toxicology and Allergology at the Naval Hospital - Varna; Expos? of the report for a clinical testing of a low-lactose lactic acid product Biostim LBS in the treatment of patients with various intoxications; (320 patients);
 3. Report for a clinical testing of the effect of „Biostim LBS“ on the recovery process in cases of different intoxications in the Clinic of Toxicology and Allergology – MMA Sofia and Clinic of Toxicology – Naval Hospital – Varna; (159 patients);
 4. Military Medical Academy, United Aeromedical Research Institute, Department of Toxicology and Allergology; Expos? of a report and scientific articles for a clinical study of the effect of the bio product Biostim LBS-1 on pilots and navigators from Air Force of the Republic of Bulgaria; (92 patients);
 5. High Military Medical Institute – Sofia, Scientific Institute for Emergency “N. Pirogov”; Coordination program „Methods of nutritional therapy – mixed parenteral and enteral nutrition in military field“ /”Calorie”/, adopted by protocol № 23/1012.1986 by the Scientific Council of the Higher Military Medical Institute - Sofia, Bulgaria; (top secret);
 6. Command of the Air Force and the Medical Department at the Headquarters of the Air Forces, Air Hygiene Laboratory to OAMNII – MMA; Finding for a study of two lyophilized lactic acid products „Bulgaricum with pectin“ and „Biostim with pectin“, developed on the basis of specific strains of Lactobacillus bulgaricus - manufacturer SF „ELBI ENGINEERING“ - SOFIA; Aim of the task: to include these two products in the ration of the flight crews of the Air Force depending on the results of the study; (34 patients);
 7. Report of Gen. Major Ass., N. Alexandrov, Ph.D., Col. Dr. R. Zlatev and Col. Dr. V. Minkov to the Command of the Air Force concerning further development of the scientific topic studying the effect of the lactic acid product „Biostim LBB“ on the lipid metabolism and the immune system in pilots and navigators; (34 patients);
 8. Military Medical Academy – Sofia, Scientific Institute for Emergency “N. Pirogov” - Sofia; Expos? of a final report entitled „Methods of nutritional therapy – mixed parenteral and enteral nutrition“ adopted by protocol № 23/1012.1986 by the Scientific Council of the Higher Military Medical Institute - Sofia, Bulgaria; (47patients);
 9. Military Medical Academy, Institute for Emergency „N. Pirogov“, Central Experimental laboratory for production, implantation and design; Patent Library AIS „SIREN“, reg. № 82307019, Final Report on: „Diagnosis and treatment of multiple organ deficiency“, Program task: Development and clinical testing of food and means for enteral nutrition on the basis of lyophilized lactic acid lactose-free products; (103 patients);
 10. Ministry of Health, Institute for Emergency „N. I. Pirogov“; Report for the clinical testing of a lyophilized lactic acid product „Biostim“ produced by „Central Experimental Laboratory for production – implantation – design“ at SO „Dairy Industry“ Sofia; (102 patients);
 11. National Center of Hygiene, Ecology and Nutrition, Medical University of W?rzburg - Germany, Military Medical Academy, Medical University – Sofia, SF Elbi; „Complex medical-biological studies in a prolonged vestibular overload in case of a shipwreck“; Aim – study of the effect of the prolonged vestibular overload and the other extreme sea factors on the body and approbation of the lactic acid product of SF Elbi – Biostim LBB as food with which rescue vehicles in water and air transport can be equipped; (56 patients);
 12. Journal „Medicine and Pharmacy“, issue 4 / 2003, „Treatment of poisoning with organic-phosphorus pesticides“;(378 patients);
 13. Journal „Medicine and Pharmacy“, issue 9-10 / 2004, „Alcoholic disease, clinic and treatment“;(151 patients);
 14. Medical University-Sofia, Dissertation of Daniela Petrova Peneva, Social integration - primary objective of a complex program for treatment of a heroin addiction; Sofia, 2006 for conferment of an educational and scientific degree „Doctor“ (152 patients);
 15. Department of Microbiology, Medical University of Sofia; Evaluation of inhibitory activity of Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus on Helicobacter pylori growth in vitro; Lyudmila Boyanova, Maria Stephanova-Kondratenko and others; International symposium on Original Bulgarian Yogurt, 2005, Sofia (4 patients);
 16. Biostim LBS: a special-diet and therapeutic low-lactose powdered food product, Military Medical Academy, Sofia, ELBY Engineering-G State Company, Sofia, B. Gyosheva, N. Alexandrov and others, published in Biotechnology & BioE 6/1992/4 Appendix (100 patients);
 17. Scientific practical conference on disasters and working injuries protection, organized by Council of Ministers; 1992 Sofia, Bulgaria; Biostim LBS in case of acute poisoning as a therapeutic food, B. Gyosheva, N. Alexandrov (376 patients);
 18. University of Food Industry – Plovdiv; Dissertation of Petranka Dimitrova Ivanova, Technologies for obtaining of lactic acid foods for babies (0-1 years old) and children with intolerance to milk sugar; Plovdiv, 1991(25 children);
 19. Report in front of Comecon – Council of Mutual Economic Assistance on a symposium Problems of dietary feeding of children, 1989, Sofia; Characteristic of food products for children with enzyme-deficiency; B. Gyosheva and others (20 children);
 20. Military Medical Academy, Sofia, 1991, Dissertation of Nikola Georgiev Alexandrov, Clinical researches on injured people from chemical catastrophes in Bulgaria in the period 1981 – 1990, for conferment of an educational and scientific degree „Doctor of science“ (197 patients);
 21. Minisrty of National defense, meeting of the member states of the Warsaw Pact, 1988, Varna, Report of N. Alexandrov (top secret);
 22. Report on a International congress of nutrition, Varna, 05.2004, Application of probiotics with Lactobacillus bulgaricus in the early postoperative period, G. Alexandrov, D Damianov (64 patients);

Антитуморен ефект на пробиотици - експериментални и клинични проучвания

Георги Александров1, Калоян Георгиев2, Мариета Георгиева2, Иван Илиев3, Мария Пенева4

Резюме

Въведение: Върху антитуморния ефект на пробиотиците вече десетилетия работят много учени. В средата на миналия век И. Богданов доказва експериментално, че Lactobacillus subsp. bulgaricus възпрепятства растежа и разпространяването на туморните клетки на Саркома 180, имплантирани в организма на мишки. Китадзава (Япония) установява добър антитуморен ефект на ферментирало мляко върху мишки с имплантирани туморни клетки. А. Хосоно (Япония) установява, че антитуморният ефект на ферментиралото мляко се дължи на съдържащите се в него млечнокисели бактерии и полизахариди. Нашите предварителни проучвания показаха, че пробиотик Laktera Nature® има антипролиферативно действие срещу клетъчна линия HT-29 на агресивен рак на дебелото черво. Laktera Nature® е пробиотик, съдържащ оригинални щамове на Lactobacillus bulgaricus DWT1 и Streptococcus thermophilus DWT4, изолирани от изворна вода в България и 21 есенциални и неесенциални естествени млечни аминокиселини. Целите на това проучване са да се определи противоракова активност на различните съставки на пробиотик Laktera Nature® и да се изследва ефекта на пробиотичната формула като хранителна терапия при пациенти с колоректален карцином.

 

Повече информация можете да намерите и в лекцията на проф. Палок Айк ТУК

 

Материали и методи: Използвани са четири вида клетъчни линии: 3T3, BJ, HT-29 и MDA-MB-231. Цитотоксичността е определена чрез анализ за намаляване на MTT-оцветител. Проследени са директна цитотоксичност на тестваните клетъчни линии, измерена към 24-ия час и антипролиферативна активност, измерена към 72-ия час. Използвани са четири различни проби от Laktera Nature®: проба 1 (оригинална пробиотична формула, съдържаща живи клетки на Lactobacillus bulgaricus DWT1 и Streptococcus thermophilus DWT4 и 21 млечни аминокиселини), проба 2 (само пробиотични щамове без аминокиселини), проба 3 (само 21 млечни аминокиселини без пробиотични щамове) и проба 4 (оригинална пробиотична формула, преминала ?-стерилизация 10 Gy, при която пробиотичните щамове са убити и са останали само клетъчните стени). Клиничното наблюдение е проведено при 13 пациента, оперирани за колоректален карцином и провеждащи химио- и лъчетерапия. Половината от пациентите приемат като хранителна терапия 15 г дневна доза Laktera Nature® (проба 1).

Резултати: И четирите проби показват незначителна директна цитотоксичност на тестваните клетъчни линии, измерена към 24-ия час. Проби 3 и 4 показват слаб концентрация-зависим от времето цитотоксичен ефект. Интересно е да се отбележи, че проба 2 (само пробиотични щамове) няма очаквания инхибиращ ефект върху растежа на карцинома (в случая MDA-MB-231), той дори е увеличил растежа си. Проба 1 (оригиналната пробиотична формула Laktera Nature®, съдържаща живи пробиотични щамове и 21 аминокиселини) демонстрира сигнификантно инхибиране на растежа на раковите HT-29 and MDA-MB-231 клетъчни линии с IC50 стойности – 711,69 ± 82,1 и 934,21 ± 43,5 mcg/ml съответно измерени на 72-ия час. Паралелните клинични наблюдения показват, че хранителната терапия с оригиналната пробиотична формула Laktera Nature® дава възможност на пациентите, приемали този продукт, да проведат пълни курсове на лечение с химио- и лъчетерапия и намалява страничните ефекти от химио- и лъчетерапията.

Заключения: Оригиналната пробиотична формула Laktera Nature® подтиска растежа на раковите HT-29 и MDA-MB-231 клетъчни линии. Хранителната терапия с Laktera Nature® подобрява качеството на живот и увеличава преживяемостта на пациенти с колоректален карцином.

1 – Военномедицинска Академия – София, България

2 – Катедра по фармакология, токсикология и фармакотерапия, Медицински университет – Варна, България

3 – Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей към Българска академия на науките, София, България

4 – Медицински център“Евроздраве” София, България

Изтеглете целия документ от тук


Европейски здравни претенции

Lactobacillus Bulgaricus statement

LBB_Statement

Magnesium statement

Magnesium_statement

Magnesium statement 2

Magnesium_statement2

Oli Ola statement

Oli_Ola_statement

Хранителни алергии

Епидемиологично проучване на пациенти с хранителни алергии

М. Пенева, МЦ „Евроздраве-България”, извадка от Автореферат на дисертационен труд, София 2016, стр. 27-29

Хранителните алергии имат значителни вредни последици върху семейство, икономика, социални взаимодействия, училище, работа и обслужване, както и върху качеството на живот, свързано със здравето.

Според медицинските наблюдения хората с по-висок жизнен стандарт и по-активна имунна профилактика страдат по-често от алергични заболявания.

Алергичните болести са с нарастваща честота във всички възрастови групи. Една от най-разпространените алергии е хранителната. Например, за последното десетилетие алергията към фъстъци се е удвоила. Хранителната алергия се дефинира като имунологично медиирана реакция на свръхчувствителност към хранителни протеини, които са безвредни, но чужди на имунната система на човека. Основни рискови фактори за поява и развитие на хранителна алергия са фамилната обремененост и факторите на околната среда, от които особенно важен е приемът на чуждовидови протеини, като например краве мляко, яйца, риба, соя.

В МЦ Евроздраве за периода 2009 – 2014 г. съвместно с лекари специалисти проведохме клинично проучване на хранителни алергии обхващащи 58 пациента на възраст от 3 до 81 години. От тях 6 са деца на възраст от 3 до 9 години. 29 от тях са жени на възраст от 22 до 81 години, а 23 са мъже на възраст от 24 до 71 години. Всички пациенти бяха с различни клинични прояви на алергични реакции. При някои се наблюдават класически симптоми на алергия – сълзотечение, хрема, различни видове обриви, сърбеж по кожата, диарии. При някои от пациентите наблюдавахме новооткрити симптоми на хранителна алергия – косопад, пърхут, парадонтоза, повишаване нивото на пролактин при млади жени. На всички бяха проведени имуно тестове за 19 групи хранителни алергени на принцип на ELISA – имуномодулация за определяне на броя на специфични антитела срещу пределени определени хранителни алергени в кръвен серум. На пациентите бяха проведени тестове за алергия към 19 групи хранителни протеини. При всички пациенти установихме повече от 1 свръхчувствителност към хранителен алерген.

Прави впечатление високият процент хранителна алергия към фъстъци, морски дарове, ягода, белтък на яйце, какао и краве мляко. Само при 1 пациент бе установена алергия към козе мляко. Това най-вероятно се дължи на факта, че козето мляко е най-близко по състав и хранителни функции до майчината кърма. Трябва да се прави разлика между алергия към млечен протеин и недостатъчност на производство в човешкия организъм на ензима лактаза, който разгражда лактозата (млечната захар). След установяване на вида хранителна алергия, на всички пациенти препоръчахме спиране консумацията на храни, съдържащи съответните хранителни алергени, антиалергично лечение с кларитин 1 до 2 табл. дневно в зависимост от тежестта на алергията и хранителна терапия с пробиотик Лактера Нейчър 15г. дневна доза в съчетание с Лактра Роуз Ойл 2 капс. дневна доза. При пациентите с установена алергия към краве млечен протеин пробиотичната хранителна терапия проведохме с пробиотик на козе мляко Лактера Алерджи фрий 15г дневна доза в съчетание с Лактра Алерджи фрий роуз+ 2 капс. дневна доза. Съдържащия се в пробиотиците Лактобацилус булгарикус в съчетание с българското розово масло сигнификантно намаляват симптомите на алергия и алергичната предиспозиция на организма.

Допълнително, но несвързано с алергичния процес Лактобацилус булгарикус подобрява смилането на лактозата, за което има утвърдена здравна претенция съгласно Регламент 432/2012 на Европейския съюз. Клиничните симптоми на хранителната алергия отзвучаха за период от 2 до 6 седмици в зависимост от тежестта на алергията. На пациентите бе обяснено внимателно да подбират и закупуват хранителни продукти като следят изписаната на етикетите информация за състава на хранителния продукт и наличните в него алергени. Посъветвахме пациентите активно да търсят алергени в менюто на заведенията за обществено хранене.

Резултатите от проведеното проучване показват че алергичните заболявания са се увеличили занчително през последното десетилетие. Хранителната алергия вече може да се отнесе към социално значимите заболявания. Видно става, че хранителната алергия обхваща големи части от населението в трудоспособна възраст, налага наличието на специализирана медицинска помощ. Тя изисква комплексна терапия с на медицински специалисти, здравни мениджъри и специалисти по безопасност на храните. Хранителната алергия носи високи социални, икономически и психологически вреди на населението. Личността, страдаща от хранителна алергия, трябва да бъде ангажирана със здравето си, като спазва антирисково поведение и здравословен стил на живот чрез активно и целенасочено търсене на наличие на алергени в продукти преди консумацията им.


Откритието на Дафлорн

Новото откритие на Дафлорн е изолирането на пробиотична асоциация от млечнокисели микроорганизми от изворна вода от дивата природа на България – извор в Стара планина

Пробиотичната асоциация съсържа 8 диви изцяло натурални щама от 4 вида млечнокисели бактерии на Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus helveticus, Lactobacillus lactis и Streptococcus thermophilus. Оригиналните щамове от пробиотичната асоциация живеят в изворна вода.

Изолирането на пробиотични щамове от природен водоизточник поставя въпроса за ревизия на общоприетото схващане в научните среди, че пробиотичните млечнокисели бактерии могат да се изолират само от млечни продукти, растения, животни и човек. Улавянето на пробиотични микроорганизми от изворна вода се случва за първи път в света, за това можем да говорим за научно откритие. Това откритие дава изключителна преднина на Дафлорн и прави компанията безспорен лидер в иновациите при производство на пробиотични продукти.

Ние успяхме да заквасим обикновено пастьоризирано мляко от търговската мрежа с изворна вода.

Това е уникален метод за улавяне на диви изцяло натурални пробиотични микроорганизми от изворна вода. Млечнокиселите микроорганизми от пробиотичната асоциация могат да живеят и се развиват в естествена водна среда при постоянно променящите се климатични условия на дивата природа.

Нашите нови диви пробиотични микроорганизми са регистрирани по Будапещенски договор за международно признаване на депозита на микроорганизми за леците на патентни процедури в Чешката банка по микроорганизми.

 • щам Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus DWT1, регистриран в CCM с № 7992
 • щам Lactobacillus helveticus DWT2, регистриран в CCM с № 7993
 • щам Lactobacilliclus delbrueckii subsp. lactis DWT3, регистриран в CCM с № 7994
 • щам Streptococcus thermophillus DWT4 регистриран в CCM с № 7992
 • щам Streptococcus thermophillus DWT5 регистриран в CCM с № 7993
 • щам Streptococcus thermophillus DWT6 регистриран в CCM с № 7994
 • щам Streptococcus thermophillus DWT7 регистриран в CCM с № 7995
 • щам Streptococcus thermophillus DWT8 регистриран в CCM с № 7996

Микроорганизмите от пробиотичната асоциация, изолирани от изворната вода, са уникални и се различават от пробиотичните микроорганизми, намерени в растенията (трева, цветя, растения и водорасли) около и във водата.

Новите пробиотични микроорганизми, метода за получаване на продукти и продуктите са обект на патентна защита на Дафлорн, заявка номер 111161/07.03.2012 в България и патент номер US 9,131,708 B2 в патентно ведомство на САЩ.

Дафлорн ООД използва тези изцяло натурални пробиотични щамове за производство на уникални пробиотични продукти. По време на биотехнологичния режим на производство млечнокиселите микроорганизми се обвиват по естествен път с аминокиселините, мастните киселини, простите захари, микроелементите, минералите и витамините на млякото, получени в резултат на ферментацията. Доближавайки при биотехнологичното производство фермантационния процес максимално близо до природния, Дафлорн успя да създаде най-старата и същевременно най-модерната генерация изцяло натурални пробиотици.

До сега в пробиотичното производство са известни 4 генерации пробиотици:

 1. Първа генерация – пробиотични микроорганизми без обвивка
 2. Втора генерация – пробиотични микроорганизми с една синтетична обвивка, зашитаваща ги при преминаване през стомашно-чревния тракт
 3. Трета генерация – микрокапсулирани пробиотични микроорганизми със синтетична капсула
 4. Четвърта генерация – пробиотични микроорганизми с две синтетични обвивки – протеинова и мукополизахаридна, защитаващи ги при преминаване през стомашно-чревния тракт и при налягане и температура

Всички гореописани генерации са създадени изкуствено от човек в лаборатории.

X генерацията на Дафлорн е най-старата и най-съвременна генерация на изцяло натурални пробиотици

Предимства на новата генерация на Дафлорн

Доближавайки природата до науката, по време на биотехнологичния режим на производство на Дафлорн, пробиотичните микроорганизми се обвиват с естествена обвивка, състояща се от млечни аминокиселини, мазнини, витамини и минерали, която ги запазва живи при стайна температура (20°C – 24°C) в продължение на години.

Въпреки високата чувствителност Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus helveticus. Lactobacillus lactis и по-малко на Streptococcus thermophilus към лиофилизация (замразяване и сушене при – 45°C под вакуум за 48 часа) пробиотичните микроорганизми от асоциацията преживяват този начин на сушене и се запазват живи в получените сухи пробиотични продукти.

Пробиотичните бактерии в асоциацията преживяват след рехидратация при преминаване през стомашночревния тракт. Изследването е извършено при екстремални условия на pH 2.5 за 2 часа и след това при pH 8 за 5 часа. Дивите пробиотични щамове имат превъзходна жизнеспособност и могат оптимално да се колонизират в червата. Там се проявява тяхната максимална активност на пробиотични бактерии, което гарантира и тяхната висока ефикасност.

Преживяемостта и устойчивостта на пробиотичните бактерии от асоциацията се дължи както на естествената обвивка, с която се обвиват по време на биотехнологичния процес, така и на естествения воден произход на пробиотичните бактерии. В природата те са се приспособили към променчщите се климатични условия и са придобили особено висока жизненост. Тази естествена обвивка и водния произход на пробиотичните микроорганизми им гарантира стабилността и максималната бионаличност.

В пробитичната асоциация щамовете млечнокисели микроорганизми се размножават и развиват заедно, което е нова стъпка в науката. До сега беше известно, че Lactobacillus bulgaricus се развива заедно само с Streptococcus thermophilus. В новата Х генерация открита от Дафлорн 8те щама от 4те вида млечнокисели микроорганизми Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus lactis, Lactobacillus helveticus и Streptococcus thermophilus живеят и се размножават заедно. Това дава възможност за получаване на изключително богати на живи изцяло натурални пробиотични микроорганизми продукти, с което си качество те са особено ценни за здравословното хранене на човека.

Lactobacillus bulgaricus и Lactobacillus helveticus са пробиотични микроорганизми, които осъществяват хомоферментация. При нея се получава чиста млечна киселина и се отделят бактериоцини (биологично активни вечества). Те имат зрдавословен ефект върху човешкия организъм. Streptococcus thermophilus при размножаването си продуцира ензима алкохолдехидрогеназа. Този ензим спомага за по-бързото разграждане на етиловия алкохол и възстановяването на организма след употребата на алкохол.

Продуктите съдържащи пробиотичните микроорганизми от асоциацията – Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus helveticus, Lactobacillus lactis и Streptococcus thermophilus притежават добра антимикробна активност спрямо болестотворни (патогенни) микроорганизми. Те имат умерен бактерициден ефект – убиват болестотворните щамове на Staphylococcus aureus, които предизвикват гнойни възпалителни процеси. Пробиотичните микроорганизми проявяват силно изразен бактериостатичен ефект – спират развитието на болестотворните щамове на Escherichia coli, Salmonella; Shigella flexneri, Proteus mirabilis, и Staphylococcus aureus, които предизвикват тежки разтройства на стомашно-чревния тракт и други органи на човека – диарии, дисбактериоза и възпаления.

Пробиотичните бактерии от асоциацията повишават устойчивостта на човешкия организъм спрямо болестотворни микроорганизми, което определя здравословния им ефект. Пробиотичните продукти на Дафлорн съдържат над 1 х 108 живи клетки на грам на изцяло натуралните щамове, изолирани от изворна вода – Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus helveticus, Lactobacillus lactis и Streptococcus thermophilus. Те са в в достатъчно количество и това определя полезните им ефекти.

Основни предимства на пробиотичната асоциация на Дафлорн

 • Изцяло натурални, изолирани от изворна вода, уникални пробиотични щамове
 • Максимална преживяемост и устойчивост по време на производствения процес
 • Максимална преживяемост и устойчивост при съхранение на стайна температура
 • Максимална преживяемост и устойчивост при преминаване през стомашмо чревния тракт
 • Максимална бионаличност
 • Максимален здравословен ефект срещу патогенни микроорганизми

Хранителни съставки на продуктите

Продуктите на Дафлорн, съдържат не само пробиотични микроорганизми, а и хранителни съставки. По време на биотехнологичния процес с помощтта на пробиотичните микроорганизми от асоциацията млечните протеини и казеина се разграждат до всички 21 заменими и незаменими аминокиселини – Cystine, Isoleucine, Leucine, Lysine, Methionine, Phenylalanine, Threonine, Tryptophan, Tyrosine, Valine, Alanine, Arginine, Aspartic Acid, Glumatic Acid, Glicine, Astidine, Histidine, Hydr. Proline, Proline, Serine, Lisinoalanine. Млечните мазнини се разграждат до полиненаситени млечни киселини. По време на този процес пробиотичните микроорганизми и по-специално Lactobacillus bulgaricus разгражда лактозата. Млечнокиселите бактерии от асоциацията разграждат дългите вериги на хранителните вещества от млчкото по време на ферментацията до хранителни съставки, които са готови за усвочване. Приемяйки тези хранителни съставки, човешкият организъм не изразходва енергия за това и щади органите си.

Аминокиселини

Продуктите освен заменимите, съдържат и всички незаменими аминокиселини, които организма на човека не може да произведе и трябва да бъдат внесени във готов вид чрез храната. Съотношението на заменимите и незаменимите аминокиселини е от 1:2,2 до 1:2,4. По тези параметри пробиотичният продукт отговаря на препоръчителните световни норми за еталонен хранителен белтъчен продукт. Аминокиселините в продукта са готови за усвояване от организма като градивни единици на клетките и човек не натоварва допълнително черния дроб и панкреаса за разграждането на белтъците.

Пробиотичните продукти съдържат и най-важните за изграждането на мускулната маса аминокиселини – Левцин и Аргинин. В продукта те директно се усвояват и изграждат мускулните влакна. Продуктите съдържат и Лизин, Метионин и Триптофан в големи количества. Тези аминокиселини са незаменими и са от животински произход. Те участват при разграждането на останалите протеини от растителен и животински произход (фитопротеини, казеин, суроватъчен протеин). Без тях разграждането на другите видове протеини е непълно, те не се усвояват от организма и предизвикват гнилостни процеси в дебелото черво и интоксикация на организма. Продуктите съдържат и така наречения „Коктейл на живота“ – аминокиселините Левцин, Изолевцин и Валин, които според италиански научни изследвания от 2010 г. показват, че удължават човешкия живот.

Мастни киселини

Пробиотичните продукти съдържат основните видове наситени и ненаситени мастни киселини. В тях се съдържат в подходящо за организма количество нискомолекулните капронова, каприлова, капринова и лауринова киселини, които имат изразен антиатеросклеротичен ефект. Съдържат се също незаменимите липолова и линоленова киселини, които организма сам не може да произведе и е необходимо да бъдат внасяни от вън чрез храната. Продуктите съдържат в оптимално и балансирано за организма количество мастни киселини с въглеродно число от 6 до 12. от които организмът на човека произвежда важните за него стероидни и полови хормони. Продуктите на Дафлорн не съдържат холестерол. Компанията предлага и нискомаслени и обезмаслени продукти.

Въглехидрати

В пробиотичните продукти на Дафлорн въглехидратите са разградени по биотехнологичен път до лесно усвоимите монозахариди – глюкоза и галактоза като част от тях по време на производството се карамелизират частично и придават приятен естествен карамелен вкус на продукта. Те лесно достигат и веднага се усвояват от мозъка и черния дроб на човека. По време на ферментацията Lactobacillus bulgaricus разгражда лактозата, тъй като се храни с нея. Продуктите са ниско до без лактозни и са много подходящи за хора с лактозна непоносимост. Продуктите не съдържат глутен и са подходящи за хора с непоносимост към глутена.

Витамини и минерали

Пробиотичните продукти съдържат и основните минерали – калций, калий, фосфор, желязо и др. Те са съставна част на млякото и са под формата на разтворими съединения като се усвояват напълно и пълноценно от човешкия организъм. Кацлият има структурна роля в човешкия организъм като е основен елемент при изграждане на костната тъкан и зъбите. Фосфорът участва в метаболизма на калция като има основна роля в усвояването му. Желязото е основен елемент, необходим за производството на хемоглобин. Липсата на желязо може да доведе до нисък хемоглобин в кръвта и следователно анемия и умора.

Продуктите съдържат също и редица важни за организма млечни витамини – Вит. А, Вит. В1, В2, Каротин. Вит А (ретинол) е витамин, който е необходим на ретината на окото за увеличение на зрението при слабо осветление и за цветно здрение. Той спомага за образуването на растежния фактор. Каротинът е прекурсор на Вит А, т.е от него се образува Вит. А. Вит В1 (Тиамин) стимулира продукцията на енергия от глюкозата. При липса на този витамин настъпват неврологични дисфункции. Вит. В2 (Рибофлавин) участва в окислителните реакции на дихателната верига. От особено значение е съдържанието на вит D3, който е много важен за пълноценното усвояване на калция от човешкия организъм. Витамин D3 е особено важен за хора, които живеят в северни райони и в области с намалено слънчево греене.

Комбинацията от микроелементи, минерали и витамини от група В и А, които са активно ангажирани в много основни метаболитни процеси, води до балансиране на основните обменни процеси в човешкия организъм.

Пробиотичните продукти на Дафлорн са изцяло натурални като не съдържат консерванти, оцветители, синтетични и вредни вещества и генноманипулирани микроорганизми.

 • не съдържат глутен
 • не съдържат холестерол
 • безлактозни до нисколактозни

Към някои от пробиотичните продукти ние добавяме кафе, растителни екстракти, масла, фибри, ензими, мед. Аминокиселините от пробиотичния продукт в тези нови продукти действат като бърз транспортен носител като обхващат молекулите на добавените екстракти и ги пренасят по-бързо до клетките. По този начин те потенцират по-бързия и по-пълен ефект на добавените кафе, растителни екстракти и мед. Чрез уникалното съчетание на диви, изцяло натурални пробиотични микроорганизми, хранителни съставки, кафе, растителни екстракти и мед продуктите на Дафлорн даряват максимално благополучие на тялото и духа/ума.