Хепатопротективен ефект на пробиотична храна, съдържаща Lactobacillus Bulgaricus DWT1, при експериментални животни с остра интоксикация с етанол

Габриела Кехайова1, Мариета Георгиева1, Калоян Георгиев2, Г. Александров3, М. Пенева4

1 Катедра по Фармакология, Токсикология и Фармакотерапия, Фармацевтичен факултет, Медицински Университет Варна

2 Катедра по Фармацевтични технологии, Фармацевтичен факултет, Медицински Университет Варна

3 Клиника по коремна хирургия, Военномедицинска академия, София, България

4 МЦ Евроздраве, София, България

Пробиотиците са живи микроорганизми, които имат благотворен ефект върху човешкото здраве и допринасят за чревния баланс. През 1905 г. българският д-р Стамен Григоров открива в йогурт микроорганизма Lactobacillus bulgaricus. По-късно руският физиолог Иля Мечников заключава, че тайната на дълголетието на българите е в консумацията на йогурт. Lactobacillus bulgaricus е единственият микроорганизъм кръстен на определена географска територия. Той се размножава само на територията на България. В наши дни, пробиотиците са обект на нарастващ интерес заради доказаният им хепатопротективен, имуностимулиращ, антиоксидантен и анти-туморен ефект. За първи път в света, професор Никола Александров успява да изолира натурални пробиотични бактерии от воден източник в Стара планина. Пробиотичната асоциация съдържа диви щамове на млечнокисели бактерии.

В настоящия експеримент ние първо изследвахме хепатопротективния ефект на нов щам Lactobacillus bulgaricus DWT1. Ние използвахме 30 мъжки плъхове Wistar albino. Плъховете са третирани 14 дни с пробиотик Laktera Nature, а на 12-ия ден индуцирахме остро чернодробно увреждане с висока доза етанол. След лабораторен и хистологичен анализ на кръвта и черния дроб на плъховете, ние открихме, че плъховете, които са приели само етанол имат обширни некротирали зони и повишени чернодробни ензими. При предварително третираните с Laktera Nature и след това подложени на етанол групи нивата на ALT и алкалната фосфатаза бяха значително по-ниски от тези на групите, третирани с етанол. Хистологично беше установена запазена чернодробна структура. Настоящият експеримент демонстрира хепатопротективния ефект на Laktera Nature. Той може да подобри значително лечението на пациенти, страдащи от чернодробно заболяване.

Ключови думи: пробиотици, етанол, чернодробно увреждане, хепатопротективен ефект

Medical University Prof. Dr. Paraskev Stoyanov, Varna, Bulgaria, Scripta Scientifica Pharmaceutica, ISSN 2367-6000, volume 4, 2017, supplement 2, page 51


Приложение на Lactobacillus Bulgaricus в клиничната практика

Приложение на Lactobacillus Bulgaricus в клиничната практика

Георги Александров1, Мария Пенева2

Резюме

Въведение: Млечнокиселата ферментация е известна на човечеството от хилядолетия. При археологически разкопки в земите около Черно море са намерени керамични съдове от 6 500 години пр.н.е. съдържащи остатъци от ферментирали млечни продукти. Първите писмени сведения за млечнокиселата ферментация са от Херодот ( V в. пр. н.е.). Той пише, че траките (население обитавало днешните български земи) приготвят специални ферментирали млечни храни, които са им „дар от Боговете”. През 1905 г. от български йогурт е изолиран Lactobacillus Bulgaricus. През 2010г. Н. Александров и Д. Петрова за първи път в Света изолират Lactobacillus Bulgaricus от чиста изворна вода от Стара планина, България. Те предполагат връзка между пробиотиците, индивидуалната бактериална система на човека, заболяванията и продължителността на живота. Здравословните ефекти на различни щамове Lactobacillus Bulgaricus са научно доказани при над 2500 пациента. Пробиотици с Lactobacillus Bulgaricus са използвани в Космическата програма Интеркосмос.

Материали и методи: В клиничната практика при 625 пациента с различни заболявания сме прилагали пробиотични формули, съдържащи различни щамове Lactobacillus Bulgaricus. Всички щамове Lactobacillus Bulgaricus са размножени многократно на територията на България.

Резултати: При хроничната алкохолна интоксикация уврежданията на черния дроб са водещи и за това тя е използвана за модел на хронични чернодробни увреждания. Двойно сляпо рандомизирано проучване е проведено при 32 болни с алкохолна болест. 17 от тях приемат пробиотична формула, съдържаща щамове на L. Bulgaricus DMR1 и DMR2 в дневна доза 30 г. (над 1 млд. CFU/g) и съчетание от тази пробиотична формула с екстракт от силимарин (600mg /24h) за период от 6 месеца като част от комплексна лечебна схема. Включването на тази хранителна терапия като част от основното лечение води до сигнификантно по-ефективно нормализиране стойностите на ASAT, ALAT, GGTP и ехографския образ на черния дроб и възстановяване функциите на чернодробната клетка при пациенти с алкохолна болест. Аналогични резултати са получени и при приложение на същите дневни дози пробиотични храни съдържащи L. Bulgaricus DWT1 при други 78 пациенти с алкохолна болест и L. Bulgaricus Lb4 при 152 пациенти със зависимост към хероин и 208 с вирусни хепатити.

При пациентка на 28 години с декомпенсирана чернодробна цироза (диагностицирана в Германия) и насочена за трансплантация на черен дроб приложихме пробиотична формула, съдържаща щамове на L. Bulgaricus DMR1 и DMR2 в дневна доза 60 г. (над 1 млд. CFU/g) като хранителна терапия към основното лечение за период от 6 месеца. Пациентката избягна чернодробната трансплантация, нормализира се почти напълно както клинично, така и по отношение на кръвни и инструментални изследвания и възстанови работоспособността си.

Сравнително наблюдение на ефектите на 3 щама Lactobacillus Bulgaricus DWT1, DMR1 и DMR2 в съчетание с българско розово масло проведохме при 77 пациенти с доказани чрез ELISA метод хранителни алергии. 23 от тях приемаха дневна доза пробиотична формула, съдържаща L. Bulgaricus DMR1 и DMR2 (над 1 млд. CFU/g) и 40 мг българско розово масло. Другите 54 пациенти приемаха дневна доза от пробиотична формула, съдържаща L. Bulgaricus DWT1 (над 1 млд. CFU/g) и 40 мг българско розово масло. Продължителността на приема на

пробиотиците е 2 месеца. Всички пациенти са спрели консумацията на доказаните хранителни алергени и не приемат антихистаминови медикаменти. За период от 2 до 6 седмици в зависимост от тежестта на проявите, се овладяха както класическите симптоми на алергия, така и наблюдаваните от нас нови симптоми на хранителна алергия като косопад, пърхут, парадонтоза, промяна в ниво на пролактин при жени. Не сме регистрирали статистически значима разлика по отношение на антиалергичните ефекти на гореописаните пробиотични формули.

Локалното вагинално приложеие на пробиотична формула, съдържаща L. Bulgaricus DMR1 и DMR2 в дневна доза 500 мг (над 1 млд. CFU/g) при 32 жени с вагинален флуор като част от антиинфекциозното лечение показва сигинификантно увеличаване на нормалната лактобациларна флора, когато пробиотикът се прилага заедно и 5 дни след антиинфекциозното лечение на вагиналния флуор. Аналогични резултати са получчени при приложение на същата дневна доза на пробиотични формули, съдържащи L. Bulgaricus DWT1 при 12 жени и L. Bulgaricus Lb4 при 33 жени с вагинален флуор.

Заключения: Tерапията с пробиотични формули, съдържащи щамове Lactobacillus Bulgaricus DMR1, DMR2 и DWT1 самостоятелно или в комбинация с растителни екстракти и масла, като част от комплексна лечебна схема води до сигнификантно по-ефективно възстановяване функциите на черния дроб, вагиналната флора и овладяване симптомите на хранителни алергии.

Полезните ефекти на пробиотичните микроорганизми основно се определят от подвида им, като различните щамовете показват някои по-изявени свойства.

Наблюдава се правопропорционална връзка между полезния ефект и дозата и времето на приложение на пробиотика.

 

Ключови думи: probiotic, Lactobacillus Bulgaricus, allergy, liver, vaginal application

 

1 – Военномедицинска Академия – София, България

2 – Медицински център“Евроздраве” София, България


Цитотоксичност на български пробиотици от изворна вода (Пробиотик Лактера Нейчър®) върху клетъчна линия на карцином на дебелото черво

Цитотоксичност на български пробиотици от изворна вода (пробиотик Лактера Нейчър®) върху клетъчна линия на карцином на дебелото черво

Резюме

Колоректалният карцином е злокачествено заболяване, от което страдат повече от 1 милион души в света. През последните две десетилетия неговата социална значимост привлича все повече внимание. Ракът на дебелото черво е втората водеща причина за смърт от злокачествени заболявания и третото най-често диагностицирано злокачествено заболяване. Установено е, че храненето е основната причина за високата честота на рака. Пробиотиците са живи микроорганизми с доказани ползи за здравето при различни гастроинтестинални заболявания и нарушения извън стомашночревния тракт. В това проучване ние искахме да изследваме цитотоксичността и анти-пролиферативната активност на новия пробиотик Лактера Нейчър® върху нераковите клитъчни линии – 3T3 и BJ и клетъчната линия HT-29 на аденокарцином на дебелото черво. Пробиотикът Лактера Нейчър® има слаба директна цитотоксичност срещу клетките 3T3 и BJ, но потиска тяхното разпространение по начин, зависим от дозата. Върху клетъчна линия на карцином – HT-29, в ниска степен на концентрация (2-125 µg/ml) пробиотикът Лактера Нейчър® стимулира пролиферацията; при високи концентрации (250-1000 µg/ml) установихме възпрепятстване на пролиферацията, зависимо от концентрацията. Пробиотикът Лактера Нейчър® показа обещаващи резултати при първоначално изследване, които следва да бъдат изяснени като механизми в следващи разработки.

Калоян Георгиев – Катедра по предклинични и клинични науки, Сектор Фармакология и Токсикология, Фармацевтичен Факултет, Медицински Университет Варна, ул. Марин Дринов 55, 9002 Варна, България. Кореспонденция с д-р Калоян Георгиев, Катедра по предклинични и клинични науки, Сектор Фармакология и Токсикология, Медицински Университет, ул. Марин Дринов 55, 9002 Варна, България. Тел.: +359898343274, E-mail: kalgeorgiev@hotmail.com

Мариета Георгиева – Институт по Експериментална Морфология, Патология и Антропология с Музей, Българска Академия на Науките, София, България

Мария Пенева – Медицински център “Евроздраве” София, София, България

Георги Александров – Военномедицинска Академия – София, София, България


Новооткрит произход на пробиотиците на Балканите

Можете да изтеглите презентация представена на Световния Конгрес за пробиотици (Атина, май 2014 г).

Вижте презентацията тук:

Newly-found-origin-probiotics-bg

Хранителна терапия при онкологични заболявания

Влияние на пробиотичен продукт, съдържащ щам на Lactobacillus bulgaricus DWT1, при предотвратяване на странични ефекти в хода на адювантна терапия на болни с тумори на стомах, колон и ректум

Резюме

Досегашен опит в онкологията. При изследванията на някои от щамовете на Lactobacillus bulgaricus е установено, че те проявяват антимутагенно въздействие. Някои експерименти върху животни показват определено въздействие при колоректалния карцином при гризачи. Популационно изследване отбелязва по-ниски стойности на поява на колоректален карцином сред значителна група консуматори на ферментирали млечни продукти.

Туморите в храносмилателната система са от особено значение поради високата им честота и поради важността на храносмилателната система за целия организъм. За лечението на основното заболяване, както и за симптоматичното лечение, е много важна хранителната терапия, която подобрява процеса на храносмилане. От друга страна, адювантната терапия, т.е. специфичното онкологично лечение /химио- или лъчетерапията/ често води до редица увреждания на здравите тъкани и до поява на тежки усложнения и странични ефекти. Тези усложнения подтискат благоприятното въздействие на лечението и могат да го направят невъзможно. Цитостатиците предизвикват гадене и повръщане по време и след приложението на химиотерапията, както и изпреварващо повръщане настъпващо поради неадекватна антиеметична превенция при предишни химиотерапии. Мукозитът е изключително сериозно странично явление, както при химиотерапията, така и при облъчването в областта на главата и врата. Касае се за възпалителни промени на лигавицата на храносмилателната система. Често се проявява паралелно с миелосупресия и левкопения. Най опасната последица от левкопенията /намаляване броя на левкоцитите/ е фебрилната неутропения, която изисква болнично лечение, преливане на кръв и често води до прекратяване на приложението на цитостатици и влошаване качеството на живот. Анорексията и кахексията /загубата на тегло/ са често явление при болните с тумори на храносмилателната система и влияят неблагоприятно върху успешното лечение, понасянето на терапията и индиректно върху преживяемостта. Радиотерапията предизвиква нежелани ефекти в зависимост от общата доза, размера на фракцията, полето на облъчване, интервал между фракциите, вид радиотерапия и спецификите на тъканите, които се облъчват. Токсичните ефекти от радиотерапия са диспепсия, гастрит, улцерация /язви/ и радиационен ентерит.

Резултати. В изследването са включени 80 болни с тумори на стомаха, колона и ректума. Всички имат проведено патохистологично изследване и е прецизно определен стадия на болестта. При това рандомизирано изследване болните са разделени на две групи по 40 пациента. Едната група от 40 пациента провежда химиотерапия или химиорадиотерапия. Другата група от 40 пациента освен химиотерапия или химиорадиотерапия, приемат пробиотична храна, съдържаща щам на Lactobacillus bulgaricus DWT1 – 15 мг един път дневно преди закуска в продължение на 3 месеца.

Получените резултати насочват към потенциално благотворно въздействие на пробиотиците, съдържащи щам на Lactobacillus bulgaricus DWT1 като добавка при лечението на онкологично болни с адювантна химиотерапия или химиорадиотерапия. Приемът на този пробиотичен продукт влияе върху намаляване на гаденето и повръщането и поддържа апетита на пациентите в хода на провеждане на адювантната терапия. Налице е ясна връзка между намаляването на честотата и тежестта на разстройствата и приемът на Lactobacillus bulgaricus DWT1.

Хранителната терапия с пробиотичен продукт, съдържащ щам на Lactobacillus bulgaricus DWT1, спомага за предотвратяване на страничните ефекти в хода на адювантна терапия.

Изследователи: Проф. д-р Мирко Шамия, д.м. и сътрудници, Загреб, декември 2012


Експериментални и клинични проучвания на продуктите на Дафлорн

 1. Военномедицинска Академия – София, РНПИСМП „Н. Пирогов“ – София; Експозе на краен отчет на научна тема „Методи на хранителна терапия – смесено парентерално и ентерално хранене“ приета с протокол № 23/1012.1986 г от Научния съвет на Висш Военномедицински институт гр. София, България
 2. Централна експериментална лаборатория за производство, внедряване и проектиране; Договор с РИБИП „Пирогов“, гр. София за доставка на Биостим – биопродукт за ентерално хранене
 3. Централна експериментална лаборатория за производство, внедряване и проектиране; Патентна библиотека АИС „СИРЕНА“, рег. № 82307019, Отчет по тема: “Разработване на храни за ентерално хранене на база лиофилизирани млечнокисели безлактозни препарати“, етап II, 3 “Проучване на аминокиселинния и солевия състав на храната, предложение за използуване на резултатите в практиката”
 4. Военномедицинска Академия, РНПИСМП „Н. Пирогов“, Централна експериментална лаборатория за производство, внедряване и проектиране; Патентна библиотека АИС „СИРЕНА“, рег. № 82307019, Краен отчет по тема: „Диагностика и лечение на многоорганна недостатъчност“, Програмна задача: Разработване и клинично изпитване на храни и средства за ентерално хранене на база лиофилизирани млечнокисели безлактозни препарати
 5. МНЗ, РНПИСМП „Н. И. Пирогов“; Протокол за клинично изпитване на лиофилизиран млечно-кисел продукт „Биостим“ производство на „Централна експериментална лаборатория за производство – внедряване – проектиране“ към СО „Млечна промишленост“ град София
 6. Военномедицинска Академия, РНПИСМП „Н. Пирогов“, Централна експериментална лаборатория за производство, внедряване и проектиране; Патентна библиотека АИС „СИРЕНА“, рег. № 82307019, Краен отчет по тема: „Диагностика и лечение на многоорганна недостатъчност“, Програма задача: Разработване и клинично изпитване на храни и средства за ентерално хранене на база лиофилизирани млечнокисели безлактозни препарати
 7. ВМА, МУ-София, Национален център по хигиена, екология и хранене, Вюрцбургски медицински университет – Германия, Елби Булгарикум ЕАД; Научна тема: Комплексни медикобиологични проучвания на ефектите на Биостим ЛБС върху профилактичните и оздравителни процеси при хора подложени на екстремални натоварвания при морски спасително операции, пилоти и навигатори от ВВС и болни с остри и хронични увреждания от наркотици
 8. Национален център по хигиена, медицинска екология и хранене, Вюрцбургски медицински университет – Германия, Военно медицинска академия, Медицински университет – София, ДФ Елби; „Комплексно медико-биологични изследвания в условията на продължително вестибуларно натоварване при корабокрушение“; Цел – проучване вличнието на продължителното вестибуларно натоварване и другите експериментални фактори на морето върху организма и да се апробира млечно-киселия продукт на ДФ Елби – Biostim LBB като храна, с която могат да бъдат оборудвани спасителните средства във водния и въздушен транспорт
 9. Командване на Военно въздушните сили и Медицинския отдел към Щаба на Военно въздушните сили, Лабораторията по авиационна хигиена към ОАМНИИ – ВМА; Констативен Протокол за изследване на два лиофилизирани млечнокисели продукта „Булгарикум с пектин“ и „Биостим с пектин“, разработени на базата на специфични щамове на Лактобацилус Булгарикус с производител ДФ „ЕЛБИ ИНЖЕНЕРИНГ“ – СОФИЯ; Цел на задачата: в зависимост от резултатите на проучването да се въведат двата продукта в рациона на летателния състав на Военно въздушните сили
 10. Протокол за клинично изпитване влиянието на „Биостим ЛБС“ върху оздравителния процес при различни интоксикации в Клиниката по токсикология и алергология – ВМА София и Клиника по токсикология – ВМБ – Варна
 11. Военномедицинска Академия – София, катедра по токсикология и алергология при Висш Военномедицински институт – София, Клиника по токсикология и алергология при военноморска болница гр. Варна; Експозе от протокол за клинично изпитване на нисколактозен млечнокисел продукт Биостим ЛБС при лечение на болни с различни интоксикации
 12. Договор между Мейджи Милк Продъктс Токио, Елби Булгарикум ЕАД и Проф. Н. Александров за Проучване върху: Комплексни медико-биологични проучвания за ефектите на Биостим ЛБС върху мастната обмяна и имунната система при хора подложени на екстремални психически и физически натоварвания
 13. Доклад от ген. Майор доц, Н. Александов, д.н., полк. Д-р Р. Златев и полк. Д-р В. Минков до Командване на Военно въздушните сили относно продължаване на разработката на научна тема проучваща въздействието на млечнокиселия продукт „Биостим ЛББ“ върху мастната обмяна и имунната система при пилоти и щурмани /навигатори/
 14. Военномедицинска Академия, Обединен авиомедицински научноизследователски институт, Катедра по токсикология и алергологич; Експозе от протокол и научни статии за клинично проучване ефекта на Биопрепарата Биостим ЛБС-1 върху пилоти и навигатори от ВВС на Република България
 15. Катедра по Предклинична и клинична фармакология и биохимия, МУ-Варна; Катедра по токсикология и алергология, ВМА- София; МБАЛ „Света Анна – Варна“ АД, Болнична аптека; Клинична лаборатория, МБАЛ „Света Марина“ – Варна; Катедра по нефрология, хемодиализа и токсикология, МБАЛ „Света Марина“ – Варна – Проучване ефектите на „Биостим ЛБС“ и силимарин върху експериментален модел на карбонтетрахлорид предизвикана хепатоксичност при плъхове
 16. Катедра по Предклинична и клинична фармакология и биохимия, МУ-Варна; Катедра по токсикология и алергология, ВМА- София; МБАЛ „Света Анна – Варна“ АД, Болнична аптека; Клинична лаборатория, МБАЛ „Света Марина“ – Варна; Проучване ефекта на пробиотика Биостим ЛБС върху липидния метаболизъм
 17. Катедра по Предклинична и клинична фармакология и биохимия, МУ-Варна; Катедра по Обща и клинична патология, МУ – Варна; Катедра по токсикология и алергология, ВМА- София; МБАЛ „Света Анна – Варна“ АД, Болнична аптека; Клинична лаборатория, МБАЛ „Света Марина“ – Варна; Проучване ефекта на пробиотика Биостим ЛБС при експериментално индуцирана хиперлипидемия
 18. Медицински факултет – София, Катедра Фармакология; Протокол за сравнително фармакологично и биохимично проучване на ефектите на Лактера, Лактера/Панакс и Лактера/Хиперикум върху язвообразуване и етанолиндуциран оксидативен стрес при плъхове
 19. Катедра по Предклинична и клинична фармакология и биохимия, Медицински Университет -Варна; Катедра по Обща и клинична патология, Медицински Университет – Варна; Протективен ефект на пробиотика Биостим ЛБС в модел на индометацин – индуцирана улцерогенеза
 20. Катедра по Предклинична и клинична фармакология и биохимия, Медицински Университет -Варна; Катедра по Патофизиология, Медицински Университет – Варна; Катедра по Анатомия, Хистолгия, ембриология, Медицински Университет -Варна; Влияния на пробиотика Биомилк върху индометацин – индуцираните оксидативни увреждания на някои тъкани
 21. Катедра по Предклинична и клинична фармакология и биохимия, Медицински Университет -Варна; Катедра по Обща и клинична патология, Медицински Университет – Варна; Катедра по токсикология и алергология, ВМА- София; Ефект на пробиотика Биостим ЛБС върху хистопатологичните промени в черен дроб при експериментална хиперхолестеролемия
 22. Катедра по Предклинична и клинична фармакология и биохимия, Медицински Университет -Варна; Катедра по Обща и клинична патология, Медицински Университет – Варна; Катедра по токсикология и алергология, ВМА- София; Хепатопротективен ефект на пробиотика Биостим ЛБС върху експериментален модел на карбонтетрахлорид предизвикана хепатоксичност при плъхове
 23. Катедра по Предклинична и клинична фармакология и биохимия, Медицински Университет -Варна; Катедра по Обща и клинична патология, Медицински Университет – Варна; Катедра по токсикология и алергология, ВМА- София; Катедра по Рентгенология и радиология, Медицински Университет – Варна; Лъчезащитен ефект на пробиотика Биомилк, съдържащ Лактобацилус Булгарикус
 24. Афтореферат на Дисертационен труд на Даниела Петрова Петрова за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“
 25. Афтореферат на Дисертационен труд на Мариета Петрова Георгиева за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“
 26. Становище от полковник д-р Венцислав Минков Микнов, Началник на „Медицински отдел“ при под. 22800 до Началника на Главния Щаб на ВВС за проучване на два препарата – Булгарикум с Пектин и Биомилк с Пектин при пилоти от ВВС
 27. ВМА, Извлечение от протокол от Зам. Началник на ВМА по Учебно-научната част, доц. д-р А. Андреев относно провеждани клинични изпитвания на нисколактозни сухи млечни продукти с търговска марка „Биомилк“ и „Лактера“
 28. Мнение на ръководител Катедра по токсикология и алергология на Военномедицинска академия гр. София, Проф. Д-р Никола Александров д. н., относно замяна на кисело мляко с хранителна добавка с пробиотичен ефект Биомилк и Биостим при вредни за здравето условия
 29. Удостоверение от ВМА за използване на произвежданите от фирма Дафлорн ООД храни от серията „Биомилк“ и „Лактера“ като хранителни добавки и функционални храни от контингента на Българската армия. Както и използването им във Военномедицинска академия от над 10 години като средство за хранителна терапия при тежко болни и оперирани.
 30. ВМА, Началник клиника по Токсикология и алергология, Доц. Д-р Н. Александров; Препоръка за приложение на пробиотиците, както и тяхното използване и при тежки токсоалергични заболявания (синдром на Epidermolis necroticans bulosa), както и при други токсоалергични и алергични заболявания с благоприятен ефект.
 31. ВМА, Началник клиника по Токсикология и алергология, Доц. Д-р Н. Александров; Протокол за приложение на продуктите от сериите „Биомилк“ и „Биостим“, съдържащи Лактобацилус Булгарикус.
 32. ВМА, Заместник по лечебната част на ВМА , Доц. Рамшев; Препоръка за използване на различни пробиотици с търговска марка Биомилк и Лактера с добър ефект при болни изискващи стимулиране на имунната система на организма поради различни вирусни или бактериални заболявания.
 33. Становище от Министерство на труда и социалната политика до Министерство на Заравеопазването и генералната централа на браншовите синдикати – Предложение за включване в номенклатурата на противоотровите и предпазните храни на хранителната добавка Лактера
 34. Препоръка от Александър Чакмаков, Изп. Директор на „Титан Златна Панега Цимент“ АД за пробиотиците Биомилк и Лактера като предпазна храна
 35. ВМА, Удостоверение на клинични изпитвания и анализационни сертификати на пробиотичните добавки към храната от сериите Биомилк, Лактера и Меджик Пауър.
 36. Удостоверение от ВМА за използване на произвежданите от фирма Дафлорн ООД храни от серията „Биомилк“ и „Лактера“ като хранителни добавки и функционални храни от контингента на Българската армия разположен в Ирак. Както и използването им във Военномедицинска академия от над 10 години като средство за хранителна терапия при тежко болни и оперирани.
 37. Пълен Допинг контрол на продуктите от серията Биомилк в Германски Спортен Университет Кьолн – Допинг Лаборатория
 38. Украински научен институт по медицински транспорт, Държавен департамент по морски и речен транспорт на Украина, МУ-Варна – Ефекти на Биомилк Хепанорм в условия на моделирано корабокрушение
 39. Сп. „Медицина и здравеопазване“ – „Лъчезащитно действие на млечнокисел продукт, съдържащ щам на Лактобацилус булгарикус“
 40. Годишен сборник на ИМАБ за България, Израел, Германия, Норвегия, Франция, Италия и САЩ – Изследване на пробиотика Биостим за тератогенно действие
 41. Международна конференция в Лион – Млечнокисела ферментация и биотехнологичен метод за получаване на нисколактозен млечнокисел продукт за специални диети и терапевтични храни
 42. Сп. „Биотехнологии“ – „Влияние на нисколактозни млечнокисели продукти Булгарикум и Биостим върху имунната система“
 43. Сп „Медицина и фармация“, Бр. 2 / 2003, „Проучване на пробиотика Биостим ЛБС при експериментално индуцирана хиперлипидемия“
 44. Сп „Медицина и фармация“, Бр. 4 / 2003, „Лечение на отравянето с органофосфорни пестициди“
 45. Сп „Медицина и фармация“, Бр. 2 / 2002, „Клинична картина и лечение на остри интоксикации с хероин“
 46. Сп „Военна медицина“, Бр. 4 / 2007, „Проучване антиоксидантната активност на пробиотика Биомилк при експериментални условия“
 47. Сп „Военна медицина“, Бр. 2 / 2007, „Лъчезащитен ефект на пробиотика Биомилк“
 48. Сп „Медицина и фармация“, Бр. 9-10, „Алкохолна болест, клиника и лечение“
 49. Сп „Медицина и фармация“, Бр. 1 / 2009, „Профилактика и лечение на атеросклерозата с пробиотични млечнокисели храни и бактерии“
 50. Сп „Медицина и фармация“, Бр. Юли / 2008, „Пробиотици и влагалищна флора“
 51. Национален онкологичен център, Национален център по хематология и трансфузиология; Изследване на радиопротективния ефект на Герисан и Биостим ЛБС върху основните левкоцитни популации при лъчелечение на онкологични заболявания.
 52. Балкански Военномедицински Комитет; 4ти Конгрес на БВМК; 6-10 юни 1999, Букурещ, Румъния; ЕФЕКТ НА МЛЕЧНОКИСЕЛ ПРОДУКТ БИОСТИМ ЛББ ВЪРХУ МАСТНАТА ОБМЯНА ПРИ ПИЛОТИ ОТ ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ; Автори: Н. Александров, А. Петров, Р. Златев, М. Жекова, З. Михайлова, М. Коцева и Л. Алексиев.
 53. Фундаментална & Клинична Фармакология; Трета Среща на Федерацията на Европейските Фармакологични Общности; 6-9 юли 2001, Лион, Франция; Ефекти при редовно прилагане на пробиотика Биостим ЛБС върху индуцирана хепатотоксичност с карбон-тетрахлорид при плъхове; К. Маразова?, Н. Александров?, ?Катедра Фармакологична Токсикология, Медицински Факултет, София, България, ?Отдел Токсикология и Алергология, Военномедицинска Академия, София, България.
 54. ФЕБО; 20то СЪБРАНИЕ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ БИОХИМИЧНИ ОБЩНОСТИ, организирано от Унгарската Биохимична Общност; Будапеща, Унгария, 19-24 август 1990; Лиофилизиран диетичен млечнокисел продукт “Биостим ЛБС”; Б. Гьошева, Н. Александров, П. Иванова, Н. Манафова, Г. Георгиев; Централна експериментална лаборатория за млечна промишленост, 1618 София; Институт по спешна медицина “Н. Пирогов” 1612 София, България.
 55. Международно списание за бързо публикуване на кратки доклади върху Биохимични Механизми при токсикиране при бозайници; Клинично проучване на жертвите на химични аварии в България; Н. Александров, Д. Йорданова и М. Георгиева, Военномедицинска Академия, София, България; VI МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕС ПО ТОКСИКОЛОГИЯ, Рим, Италия, 28 юни – 3 юли 1992
 56. Мониторинг на терапевтичните лекарства; Списание, посветено на Мониторинг на терапевтичните лекарства и Клинична лекарствена токсикология, том 15, номер 2, 1993, Филаделфия, САЩ; Влияние на ноотропичните вещества и хипербарична оксигенация при лечението на остри отравяния с халогенирани въглеводороди; Н. Александров, М. Георгиева, Военномедицинска Академия, София, България.
 57. Пристрастяващи наркотици и състояния на пристрастяване; Италианска Фондация за проучване на пристрастяването (ИФПП), Падова в сътрудничество с Университета във Флоренция – Катедра по преклинична и клинична фармакология “Марио Аязи Манчини”; Международен конгрес по токсикология във Флоренция, 07.1992; Клинично проучване на наркотично и ненаркотично пристрастяване към лекарства. Сравнителен анализ; Н. Александров, М. Георгиева, Д. Йорданова.
 58. Списание Биотехнология; “Биостим ЛБС – специален хранителен и терапевтичен нисколактозен сух продукт”, бр. 4, серия В, 92 – английска версия. Биостим ЛБС – специален хранителен и терапевтичен нисколактозен сух продукт; Б. Гьошева, Н. Александров, Н. Манафова, П. Иванова, Г. Георгиев; ЕЛБИ Енджиниъринг–Г, София и Военномедицинска Академия, София, България.
 59. Списание Биотехнология, 2/1994; Ефект на млечни продукти, съдържащи щам на Lactobacillus LBL4 върху някои биохимични параметри при хората; М. Жекова?, К. Аврамова?, Б. Гьошева?; Авиомедицински Изследователски Институт, Висша Медицинска Академия, София?; Национален Център по Хигиена, Медицинска Екология и Хранене, София?; ЕЛБИ Енджиниъринг–Г, София?.
 60. Списание Биотехнология, 4/1992; Биостим ЛБС: специален хранителен и терапевтичен нисколактозен сух продукт; Б. Гьошева?, Н. Александров?, Н. Манафова?, П. Иванова?, Г. Георгиев?; Държавна фирма ЕЛБИ Енджиниъринг–Г, София? и Военномедицинска Академия, София?, България.
 61. Списание „Cancer Letters” 114 (1997) 93-95; Превантивна роля на лиофилизирани млечни продукти „булгарикум“ и “биостим“; Т. Иванова?, М. Жекова?; ?Транспортен Медицински Институт, София, България; ?Военномедицински Авиационен Институт, София, България.
 62. Договор между Съвместен МЛБ Комитет за насърчаване на планирането , Мейджи Милк, Токио и ЕЛБИ Булгарикум АД, София и проф. Никола Георгиев Александров, дм. – Завеждащ отделение по токсикология и алергология на Военномедицинска Академия; Клинично-имунни проучвания върху някои ефекти на млечнокисел продукт “Биостим ЛББ” върху пилоти от Военновъздушните сили; Н. Александров?, К. Плочев?, К. Пенкова?, Р. Владимирова?, К. Младенов?, П. Златев?, Дж. Недялкова; ? Военномедицинска Академия, София – КЛИНИКА ПО ТОКСИКОЛОГИЯ; ? Военномедицинска Академия, София – ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ; ? OAMNII, Военномедицинска Академия, София.
 63. VIIми Национален Конгрес по Хранене с международно участие; Наука за храната за предпазване на човешкото здраве; Варна – Св. Константин и Елена, България, 15-17 май, 2003; Прилагане на пробиотици в пред- и ранния следоперативен период; Г. Александров, Д. Дамянов, Хирургична Клиника, УМБАЛ “Царица Йоана”- София.
 64. Симпозиум на НАТО; май 2005, Мюнхен, Германия; Комплексно лечение на фосфороорганично отравяне с пестициди като модел на бойни отровни вещества; Н. Александров, Кс. Стоянчева, Военномедицинска Академия, Отдел по токсикология.
 65. Загребски Университет, Република Хърватия; 2012; Клинични изпитвания на пробиотичните препарати Биомилк Колон и Биомилк Антиоксидант на базата на Lactobacillus bulgaricus при предотвратяване на нежелани реакции по време на адювантно лечение на пациенти с тумори на стомаха, колона и ректума
 66. Международен симпозиум за оригинално българско кисело мляко под патронажа на Президента на Република България, София, 2005; Приложението на пробиотиците при възстановяване на влагалищната флора; Стефан Ковачев, Анета Начева, Даниела Петрова, Милена Ковачева; МЦ “Гинарт” ВМА – София; МЦ “Евроздраве” ВМА – София
 67. Международен симпозиум за оригинално българско кисело мляко под патронажа на Президента на Република България, София, 2005; Фармакологично проучване на пробиотика Биомилк, съдържащ Lactobacillus bulgaricus, за антиоксидантна активност, Георгиева М., Бекярова Г., Александров Н., Манолов Н.; Катедра по предклинична и клинична фармакология и биохимия, Медицински университет “Проф. Д-р Параскев Стоянов” – Варна Катедра по патофизиология, Медицински университет – Варна; Катедра по токсикология и алергология, ВМА – София, Клиника по съдова хирургия, МБАЛ “Св. Анна” – Варна
 68. Международен симпозиум за оригинално българско кисело мляко под патронажа на Президента на Република България, София, 2005; Добрите бактерии на българското кисело мляко – основа на симбиотиците и функционалните храни, Александров Н.,Гьошева Б., Иванова П., Военномедицинска академия, Асоциация на млекопреработвателите в България, ЕлБи Булгарикум;
 69. Международен симпозиум за оригинално българско кисело мляко под патронажа на Президента на Република България, София, 2005; Пробиотиците – основа на функционалното хранене и хранителна терапия на XXI век; Никола Александров, дмн, Даниела Петрова, Милена Ковачева; Клиника по “Спешна токсикология и алергология”, ВМА – София, България, МЦ “Евроздраве” ВМА София, България
 70. Международен симпозиум за оригинално българско кисело мляко под патронажа на Президента на Република България, София, 2005; Пробиотиците – начин на живот, М. Георгиева, Е. Софтова, П. Борисова, Н. Александров, Н. Манолов; Катедра по предклинична и клинична фармакология и биохимия; Медицински университет “Проф. Д-р Параскев Стоянов” – Варна, Катедра по обща и клинична патология, Медицински университет “Проф. Д-р Параскев Стоянов” – Варна, Катедра по токсикология и алергология, ВМА – София, Клиника по съдова хирургия, МБАЛ “Св. Анна” – Варна
 71. Международен симпозиум за оригинално българско кисело мляко под патронажа на Президента на Република България, София, 2005; Синбиотиците – мястото им в съвременната терапия при зависимите с психоактивни вещества, Даниела Петрова, Милена Ковачева; МЦ “Евроздраве” – ВМА, София, Клиника по “Спешна токсикология и алергология, ВМА – София
 72. VI Национален Конгрес по фармакология 2009, Експериментално клинично проучване на ефекта на пробиотик Биомилк при чернодробни увреждания; Георгиева M., Попов Г., Плочев К., Александров Н.; Катедра по Преклинична и клинична фармакология и токсикология, Медицински университет, Варна, ? Военномедицинска академия
 73. Сп. Военна медицина 9/2013, Мета-анализ за ефектите на пробиотичен продукт Лактера с Лактобацилус булгарикус върху гастро-интестиналния тракт; Рамшев К., Александров Г.; ВМА София
 74. МУ Варна ел. сп. 2013, Влияние на пробиотичен продукт Laktera Vision с Lactobacillus bulgaricus и екстракт от черна боровинка върху синдромите на сухо и уморено око – Георгиева М., Александров Г.; МУ Варна, ВМА София
 75. Световен конгрес за пробиотици Атина 2014, новооткрит произход на пробиотици на Балканите; Петров Н.1, Александров Г., Пенева М.; ВМА София; Пловдивски Университет Паисий Хилендарски
 76. Бъларски Червен Кръст 2014, Препоръка за използване на пробиотичните храни Лактера от пострадали при бедствия и аварии.
 77. Световно списание за фармация и фармацевтични науки, том 4, изд. 06, 2015 стр. 130-136, Антипролиферативен ефект на български пробиотици от изворна вода (пробиотик Лактера Нейчър) срещу човешки клетъчни линии на колоректален карцином, Калоян Георгиев, Мариета Георгиева, Иван Илиев, Мария Пенева, Георги Александров, Катедра по преклинични и клинични науки, Сектор фармакология и токсикология, Факултет по фармация, Медицински университет Варна; Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей към БАН София; МЦ Евроздраве София; ВМА- София.
 78. 6-та Югоизточно Европейска Конференция по химиотерапия, инфекциозни и ракови заболявания, ноември 2015, Солун, Гърция; Антитуморен ефект на пробиотици – експериментални и клинични проучвания, Георги Александров, Калоян Георгиев, Мариета Георгиева, Иван Илиев, Мария Пенева; Военномедицинска академия – София; Катедра по фармакология, токсикология и фармакотерапия, Медицински университет Варна; Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей към БАН София; МЦ Евроздраве София.
 79. 3-та Двугодишна Конференция на Пробиотичната Асоциация на Индия, Международен Симпозиум на тема стрес, микробиом & пробиотици, 11-13 Март, 2016, NISER, Бубанесвар, Индия, Приложение на Laktobacillus bulgaricus в клиничната практика, Георги Александров, Мария Пенева, Военномедицинска академия – София; МЦ Евроздраве София.
 80. Извадка от Автореферат на дисертационен труд, София 2016, стр. 27-29, Епидемиологично проучване на пациенти с хранителни алергии, Мария Пенева, МЦ Евроздраве София.
 81. Scripta Scientifica Pharmaceutica, ISSN 2367-6000, volume 4, 2017, supplement 2, page 51, Medical University Prof. Dr. Paraskev Stoyanov, Varna, Bulgaria, „Хепатопротективен ефект на пробиотична храна, съдържаща lactobacillus bulgaricus DWT1, при експериментални животни с остра интоксикация с етанол“ Габриела Кехайова, Мариета Георгиева, Калоян Георгиев, Г. Александров, М. Пенева
 82. World Journal of Pharmaceutical Research, volume 7, Issue 12, 2018, Research Article, page 35-42, „Хепатопротективен ефект на пробиотик, съдържащ Lactobacillus bulgaricus DWT1, при остро парацетамол-индуцирано увреждане на черния дроб при мишки“, Габриела Кехайова, Мариета Георгиева и Калоян Георгиев, Медицински университет, Варна
 83. Монография, Варна 2018, изд. къща Стено, стр. 167, „Пробиотиците – лекарство и храна“, Мариета Георгиева
 84. Journal of Functional Foods, Volume 56, May 2019, Pages 232-245, “A probiotic formulation containing Lactobacillus bulgaricus DWT1 inhibits tumor growth by activating pro-inflammatory responses in macrophages”, Dipanjan Guhaa, Arka Banerjeea, Raktim Mukherjeea, Biswaranjan Pradhana, Maria Peneva, Georgi Aleksandrov, Sujit Suklabaidya, Shantibhushan Senapati, PalokAich,
 85. “Probiotics in the Prevention and Management of Human Diseases. A Scientific Perspective.”, Chapter 29 – Probiotics: past, present, and future challenges, Marieta Georgieva, Kaloyan Georgiev, Nadezhda Hvarchanova, Academic Press, 2022, Pages 431-448, ISBN 9780128237335, https://doi.org/10.1016/B978-0-12-823733-5.00025-8
 86. Educational event III international science conference “Human microbiota” FSBSI “Institute of experimental medicine”, October 7-8, 2021, St. Petersburg, “Newly found origin of probiotics in the Balkans” , Nikolai Petrov, Georgi Aleksandrov, Maria Peneva
 87. Национална конференция по клинична токсикология с международно участие на тема “Токсикологията днес“, 2022, „ПРОБИОТИЦИ – СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА“, М. Георгиева, Г. Александров, М. Пенева, Д. Петрова, Медицински Университет, Плевен
 88. Национална конференция по клинична токсикология с международно участие на тема “Токсикологията днес“, 2022, „ MORBUS LYELL – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ“, Катерина Стефанова, Евгения Бързашка, Олимпиада Атмажова, Ани Александрова, Надя Василева, Медицински Университет, Плевен
 89. Национална конференция по клинична токсикология с международно участие на тема “Токсикологията днес“, 2022, „Токсично-некротични промени след преболедуване от SARS-COV -19 -клиничен случай“, Олимпиада Атмажова, Евгения Бързашка, Катерина Стефанова, Ани Александрова, Надя Василева, Владислав Тенев, Медицински Университет, Плевен
 90. XI Национален конгрес по хранене с международно участие „Науката за храненето с оценка на настоящето и поглед към бъдещето“, 2022, Българско общество по хранене и диететика, „Антиоксидантна и хепатопротективна активност на пробиотична храна върху paracetamol-индуцирана хепатотоксичност при плъхове“, М. Георгиева, К. Георгиев, Н. Хвърчанова, Ст. Стоева, М. Радева-Илиева, В. Цанкова, М. Кондева-Будрина, Д. Алуани, М. Цанева
 91. Патент № 4294 от 06.07.2022г, регистриран в Патентно ведомство на РБ за Биологично активен продукт, използван като хранителна терапия при лечение на пациенти с COVID-19, включително бременни.
 92. Научен проект № 21-00038 за изследване на имуностимулирщия и протективен ефект на пробиотична храна Лактера при екстремални ситуации на стрес по време на предстоящото пътуване, престой и връщане на експедицията ни в Антарктида на о. Ливингстън. Проектът се осъществява от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ съвместно с МУ- Варна и СУ „Св. Климент Охридски“ за периода 2022 – 2023г.
 93. 16-та Международна научна конференция за пробиотици, пребиотици, чревна микробиота и здраве – IPC2023, 20-22 юни 2023, Братислава, Словакия, Приложение на пробиотична формула, съдържаща Lactobacillus bulgaricus DWT1 при пациенти с COVID-19, Мария Пенева, Йоанис Мисопулос, Евгения Бързашка, Цветан Луканов, Цеца Дойчинова, Анна Петкова, Мариета Георгиева, Георги Александров, Пенчо Тончев, Медицински център “Евроздраве-България”,  София, България, Мика Нутри-Фарма ООД, Петрич, България, УМБАЛ Плевен “Д-р. Георги Странски”, Плевен, България, Университетска многопрофилна болница за активно лечение Света Анна София, София, България, Медицински университет Варна „Проф. Д-р Параскев Стоянов”, Варна, България
 94. V Международная Научная Конференция, “Микробиота человека и животных”, ФГБНУ “Институт экспериментальной медицины”, 11-13 октября 2023 г., Санкт-Петербург, Влияние lactobacillus bulgaricus DWT1 на клеточный иммунитет у пациентов с COVID-19, Георгий Александров, Мария Пенева, Иоаннис Мисопулос, Евгения Барзашка, Цветан Луканов, Цеце Дойчинова, Анна Петкова, Мариета Георгиева, Пенчо Тончев
 95. Национална конференция по клинична токсикология „Токсикологията в обектива на настоящето и бъдещето“, 2-4 ноември 2023, България, Пробиотици и модулиране на клетъчен имунитет при COVID-19, Олимпиада Атамаджова, Катерина Стефанова, Ани Александрова, Георги Александров, Мария Пенева, Анна Петкова, Мариета Георгиева, Пенчо Тончев 

   


Влияние на пробиотичен продукт Laktera Vision+ с Lactobacillus bulgaricus и екстракт от черна боровинка върху синдромите на сухо и уморено око

Влияние на пробиотичен продукт Laktera Vision+ с Lactobacillus bulgaricus и екстракт от черна боровинка върху синдромите на сухо и уморено око

С развитието на технологиите и навлизане на компютрите в ежедневието, все повече млади хора имат рефрактивни аномалии на очите и започват да носят очила или лещи за корекция на зрението в млада възраст, преди да са настъпили възрастови промени (пресбиопия). Прекомерното претоварване на очите в млада възраст доведе до проява на нови синдроми в офталмологията – синдром на сухото око и синдром на умореното око.

За положителното въздействие на черната боровинка върху очното здраве съществуват както много митове, така и много научни изследвания.

Черната боровинка (Vaccinum myrthilus) е многогодишен храст с височина до 35 см., който расте в горите и планинските райони на Северна Европа, Западна Азия и Северна Америка. Плодчетата му са дребни, черно-виолетови на цвят и имат приятен сладко-кисел вкус. (1)

Още древноримският военен лекар Педаний Диоскорит (40 г. н. е.), който се счита за основател на ботаниката, в книгата си „De materia medica“ препоръчва черната боровинка при лечение на диария и скорбут. (2)

Плодовете на черната боровинка в 100 гр. съдържат 86,5 гр. вода, 1,1 гр. белтъци, 8,6 гр. въглехидрати, 2,2 гр. фибри, 1,2 гр. свободни органични киселини, 51 мг. калий, 6 мг. натрий, 16 мг. калций, 6 мг. магнезий, 13 мг. фосфор, 7 мг. желязо, 0,9 мг. мед, 0,01 мг. Вит В1, 0,02 мг. Вит В6, 0,3 мг. Вит РР, 10 мг. Вит С. Те са много богати на антоцианиди, които са от клас флавоноиди. (1) Именно антоцианидите са много важни за очното здраве. Повече от всички други тъкани в организма на човека, очната леща и ретината са изложени на действието на продължителна интензивна светлинна радиация и синглетен кислород . По време на това въздействие се образуват свободни радикали, които се свързват с липидите в мембраната на фоторецепторните клетки (пръчици и колбички), отговарящи за зрението. За да се запази здрава тъканта на окото, трябва да има ефективна антиоксидантна защита. Антоцианидите от черната боровинка са мощен антиоксидант и помагат в борбата срещу клетъчната дегенарация на клетките на ретината, причинена от свободните радикали. Антоцианидите подпомагат поддържането на нормален кръвоток във финните кръвоносни съдове (капилярите), захранващи очните тъкани. (3)

Черната боровинка често се свързва и с подобряване на нощното виждане. Популярна е историята, че през Втората Св. Война пилоти са приемали конфитюр от боровинка, за да изострят зрението си при нощни мисии. Американско клинично проучване през 2000 г. при пилоти от американския флот не установи такъв ефект. (4)

Експериментални проучвания при плъхове показват, че употребата на екстракт от черна боровинка може да инхибира и спре развитието на макулна дегенерация и сенилна катаракта.(5)

Обект на наблюдението са 41 лица на възраст между 21 и 44 години. От тях 24 са мъже и 21 са жени. Всички носят очила за корекция на зрението, като 17 (41.46%) са късогледи с диоптър от -0.5 до -3d, а 24 (58,54%) са далекогледи с диоптър + 0.5 до + 2d. 28 (68,29%) от лицата са с астигматизъм. 24 (58,13%) от лицата носят смесено очила и лещи за корекция на зрението. Всички лица работят в офиси (държавни служители, IT специалисти, счетоводни къщи и др.) от 4 до 9 часа на ден пред компютър, средно по 5 часа на ден. Всички носят антирефлексни очила по време на работата на компютър.

Най-честите синдроми, които се проявяват при тези хора са синдромът на сухото око и синдромът на умореното око. Синдромът на сухото око се изявява с намаляване на образуването на сълзи, дразнене и сърбеж в очите. Синдромът на умореното око, който е разновидност на сухотата на очите се изявява при продължителна работа на компютър със зачервяване на очите, маркиране и разширяване на капилярите, замъглено зрение.

Проучването е проведено в рамките на 8 седмици (56 дни). 35 от лицата са приемали ежедневно преди хранене по 2 капсули Laktera Vision+. 6 от наблюдаваните лица са приемали нередовно Laktera Vision+ – средно по 2.5 пъти седмично. Всяка капсула (270 мг) съдържа над 5 милиона живи клетки на Lactobacillus delbrueckii spp. bulgaricus DWT1, Streptococcus thermophilus DWT4 – 8, Lactobacillus helveticus DWT2, Lactobacillus lactis DWT3 (изолирани от изворна вода в България), 21 аминокиселини, млечни витамини, минерали и 10 мг. сух екстракт на черна боровинка (Vaccinium myrtillus), стандартизиран към 25% антоцианиди.

Резултатите от наблюдението са представени в Таблица 1.

Дни % пациенти със синдром на сухото око % пациенти със синдром на уморено око
0 70,73 85,36
7 17,07 21,95
14 14,63 19,51
28 12,20 17,07
42 14,63 17,07
56 12,20 14,63

От таблицата става ясно, че синдромите на сухо и уморено око се овладяват много бързо, още на първата седмица след приложение на Laktera Vision+. През осмата седмица от наблюдението сундромът на сухо око се наблюдава при 12.2 % (5) от случаите, а синдомът на уморено око – при 14.63% (6) от случаите. За лицата, които не са приемали редовно пробиотичния продукт с екстракт от черна боровинка има регисртирани анамнестични данни, че когато не са приемали 3 – 4 дни продукта синдромите се появяват отново. След прием на продукта изявите на симптомите се овладяват за период 12 – 24 часа.

Обикновенно на свободния пазар се предлагат продукти, които в 1 капсула съдържат от 5- до 150 мг. екстракт на черна боровинка. При нашето наблюдение ефектът се постига с 20 мг. екстракт на черна боровинка дневно. По- ниската необходима дневна доза от сух екстракт на черна боровинка, най-вероятно се дължи на определена аминокиселина или група от аминокиселини на пробиотичния продукт, които действат като транспортен носител на молекулите от екстракта и потенцират действието на антоцианидите от черната боровинка. Идентифицирането на аминокиселината или групата от аминокиселини, отговорни за този процес е обект на последващо проучване.

Пробиотичният продукт с екстракт от черна боровинка успешно овладява синдромите на сухо и уморено око, проявяващи се при млади хора с очила за корекция на зрението, които работят на компютър над 4 часа дневно.

 1. Сербин АГ, Медицинская ботаника, 2003, – С 150. – 364с. – ISBN 966-615-125-1
 2. Антонова A, Ботаника // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.) — СПб., 1890—1907
 3. Gross PM, Scientists zero in on health benefits of berry pigments, Natural Products Information Center, July 2007
 4. Muth ER, Laurent JM, Jasper P (April 2000). Alternative Medicine Review 5(2): 164-73. PMID 10767671. “The effect of bilberry nutritional supplementation on night visual acuity and contrast sensitivity”
 5. Фурцова А, Гесаревич ДБ, Гончар АМ, Трофимова НА, Колосова НГ, 2005, Напредъкът в геронтологията, 16:76-9. PMID 16075680


Мета-анализ за ефектите на пробиотичен продукт Лактера с Лактобацилус булгарикус върху гастро-интестиналния тракт

Резюме

Пробиотичният продукт Лактера с Лактобацилус булгарикус регулира и възстановява функциите на гастро-интестиналния тракт и оздравява вътрешната човешка екосистема.

Целта на Константин Рамшев и Георги Александов от Военно Медицинска Академия, гр. София и Мариета Георгиева от Медицински Университет, гр. Варна, е да докажат здравословните ефекти на пробиотичния продукт Лактера с Лактобацилус булгарикус върху гастро-интестиналния тракт на човека.

Изследователите са прегледали публикувани медицински данни на български и английски език в двадесет и един доклади, експозета, дисертации и научни статии за рандомизирани контролирани клинични проучвания върху 2550 възрастни пациенти и терапевтично наивни индивиди. Тези клинични проучвания са проведени за период от 31 години в Военно Медицинска Академия, Медицински Университети, Научно изследователски лаборатории и Институти в страни-членки на Европейския Съюз. Клиничните проучвания са предхождани от експериментални проучвания върху опитни животни. Хората, обект на тези клинични проучвания, са наблюдавани за странични и токсични ефекти на пробиотичните продукти в последващи периоди от над 10 години и такива не са регистрирани.

Анализът включва клинични проучвания върху хора за оценка на пробиотичен продукт Лактера с Лактобацилус булгарикус като част от сондово и/или ентерално хранене или част от комплексна терапевтична схема, както при болни хора с различни заболявания до тежки многоорганни увреждания и кома, така и при здрави хора, подложени на екстремални физически и психически натоварвания, както и при пилоти от Военно Въздушни Сили, военни моряци и космонавти.

Резултати

Редовната употреба на пробиотичен продукт Лактера с Лактобацилус булгарикус като част от комплексна терапия и ентерално хранене водят до сигнификантно намаляване на уврежданията на гастро-интестиналния тракт, описани по-долу със съществена статистическа значимост. Пробиотичните продукти Лактера с Лактобацилус булгарикус са ефективни при следните нарушения на функциите на гастро-интестиналния тракт:

 • Нарушения на функциите на гастро-интестиналния тракт при космическа болест на движение и екстремални натоварвания;
 • Дисбактериози и нарушения на чревната флора с различна етиология;
 • Гастроентерити и колити от токсичен, вирусен и алергичен произход;
 • Невъзможност за активно приемане на храна и хипопротеинемии при коматозни състояния, ранен следоперативен период, тежки химични изгаряния и токсоалергични увреждания (синдром на Лайл) на гастро-интестиналния тракт;
 • Нарушено храносмилане;
 • Горно диспептичен синдром;
 • Синдром на раздразненото черво;
 • Повишено газообразуване;
 • Консумативен синдром и хипопротеинемии в късен следоперативен период и при токсикомании;
 • Гастроентерити и диарии в резултат на инфекциозно възпалителни увреждания на гастро-интестиналния тракт от салмонела, шигела, колиформи, протеус и стафилококи;
 • Хематемеза от токсичен произход (етилов алкохол);
 • Гастроентеропатии в резултат на недостатъчност на лактаза и непоносимост към лактоза;
 • Гастроентеропатии в резултат на недостатъчност на бетагалактозидаза и непоносимост към галактоза (галактоземия);
 • Нарушена моторика на червата;
 • Язви и гастрити от токсичен, токсоалергичен, корозивен или инфекциозен произход (Хеликобактер пилори) и стрес язви при термична травма.

Въз основа на тези констатации авторите на проучването заключават:

"Пробиотичните продукти Лактера с Лактобацилус булгарикус имат сумарно оздравително въздействие при различни по етиология и тежест нарушения на гастро-интестиналния тракт. Редовният прием на пробиотика Лактера спомага за поддържане на активността и жизнеността на човешкия организъм, подобрява качеството на живот на човека и поддържа гастро-интестиналното му здраве."

Изследователите са: Доц. д-р Константин Рамшев д.м., Началник на катедра по Интензивна терапия и Реанимация, Военно Медицинска Академия, гр. София, д-р Георги Александров, Военно Медицинска Академия, гр. София, Катедра по Хирургия и Доц. д-р Мариета Георгиева д. м., Медицински Университет, гр. Варна, Катедра Фармакология.

Справка:

 1. Military Medical Academy, Medical University – Sofia, National Center of Hygiene, Medical Ecology and Nutrition, Medical University of W?rzburg - Germany, Elbi-Bulgaricum, JSC; “Complex medical-biological studies of the effects of Biostim LBS on preventive and curative processes in people put to extreme overload in case of sea rescue operations, in Air Force pilots and navigators and patients with acute and chronic damages from drugs”; (136 patients);
 2. Military Medical Institute Academy – Sofia, Department of Toxicology and Allergology at the Higher Military Medical Institute – Sofia, Clinic of Toxicology and Allergology at the Naval Hospital - Varna; Expos? of the report for a clinical testing of a low-lactose lactic acid product Biostim LBS in the treatment of patients with various intoxications; (320 patients);
 3. Report for a clinical testing of the effect of „Biostim LBS“ on the recovery process in cases of different intoxications in the Clinic of Toxicology and Allergology – MMA Sofia and Clinic of Toxicology – Naval Hospital – Varna; (159 patients);
 4. Military Medical Academy, United Aeromedical Research Institute, Department of Toxicology and Allergology; Expos? of a report and scientific articles for a clinical study of the effect of the bio product Biostim LBS-1 on pilots and navigators from Air Force of the Republic of Bulgaria; (92 patients);
 5. High Military Medical Institute – Sofia, Scientific Institute for Emergency “N. Pirogov”; Coordination program „Methods of nutritional therapy – mixed parenteral and enteral nutrition in military field“ /”Calorie”/, adopted by protocol № 23/1012.1986 by the Scientific Council of the Higher Military Medical Institute - Sofia, Bulgaria; (top secret);
 6. Command of the Air Force and the Medical Department at the Headquarters of the Air Forces, Air Hygiene Laboratory to OAMNII – MMA; Finding for a study of two lyophilized lactic acid products „Bulgaricum with pectin“ and „Biostim with pectin“, developed on the basis of specific strains of Lactobacillus bulgaricus - manufacturer SF „ELBI ENGINEERING“ - SOFIA; Aim of the task: to include these two products in the ration of the flight crews of the Air Force depending on the results of the study; (34 patients);
 7. Report of Gen. Major Ass., N. Alexandrov, Ph.D., Col. Dr. R. Zlatev and Col. Dr. V. Minkov to the Command of the Air Force concerning further development of the scientific topic studying the effect of the lactic acid product „Biostim LBB“ on the lipid metabolism and the immune system in pilots and navigators; (34 patients);
 8. Military Medical Academy – Sofia, Scientific Institute for Emergency “N. Pirogov” - Sofia; Expos? of a final report entitled „Methods of nutritional therapy – mixed parenteral and enteral nutrition“ adopted by protocol № 23/1012.1986 by the Scientific Council of the Higher Military Medical Institute - Sofia, Bulgaria; (47patients);
 9. Military Medical Academy, Institute for Emergency „N. Pirogov“, Central Experimental laboratory for production, implantation and design; Patent Library AIS „SIREN“, reg. № 82307019, Final Report on: „Diagnosis and treatment of multiple organ deficiency“, Program task: Development and clinical testing of food and means for enteral nutrition on the basis of lyophilized lactic acid lactose-free products; (103 patients);
 10. Ministry of Health, Institute for Emergency „N. I. Pirogov“; Report for the clinical testing of a lyophilized lactic acid product „Biostim“ produced by „Central Experimental Laboratory for production – implantation – design“ at SO „Dairy Industry“ Sofia; (102 patients);
 11. National Center of Hygiene, Ecology and Nutrition, Medical University of W?rzburg - Germany, Military Medical Academy, Medical University – Sofia, SF Elbi; „Complex medical-biological studies in a prolonged vestibular overload in case of a shipwreck“; Aim – study of the effect of the prolonged vestibular overload and the other extreme sea factors on the body and approbation of the lactic acid product of SF Elbi – Biostim LBB as food with which rescue vehicles in water and air transport can be equipped; (56 patients);
 12. Journal „Medicine and Pharmacy“, issue 4 / 2003, „Treatment of poisoning with organic-phosphorus pesticides“;(378 patients);
 13. Journal „Medicine and Pharmacy“, issue 9-10 / 2004, „Alcoholic disease, clinic and treatment“;(151 patients);
 14. Medical University-Sofia, Dissertation of Daniela Petrova Peneva, Social integration - primary objective of a complex program for treatment of a heroin addiction; Sofia, 2006 for conferment of an educational and scientific degree „Doctor“ (152 patients);
 15. Department of Microbiology, Medical University of Sofia; Evaluation of inhibitory activity of Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus on Helicobacter pylori growth in vitro; Lyudmila Boyanova, Maria Stephanova-Kondratenko and others; International symposium on Original Bulgarian Yogurt, 2005, Sofia (4 patients);
 16. Biostim LBS: a special-diet and therapeutic low-lactose powdered food product, Military Medical Academy, Sofia, ELBY Engineering-G State Company, Sofia, B. Gyosheva, N. Alexandrov and others, published in Biotechnology & BioE 6/1992/4 Appendix (100 patients);
 17. Scientific practical conference on disasters and working injuries protection, organized by Council of Ministers; 1992 Sofia, Bulgaria; Biostim LBS in case of acute poisoning as a therapeutic food, B. Gyosheva, N. Alexandrov (376 patients);
 18. University of Food Industry – Plovdiv; Dissertation of Petranka Dimitrova Ivanova, Technologies for obtaining of lactic acid foods for babies (0-1 years old) and children with intolerance to milk sugar; Plovdiv, 1991(25 children);
 19. Report in front of Comecon – Council of Mutual Economic Assistance on a symposium Problems of dietary feeding of children, 1989, Sofia; Characteristic of food products for children with enzyme-deficiency; B. Gyosheva and others (20 children);
 20. Military Medical Academy, Sofia, 1991, Dissertation of Nikola Georgiev Alexandrov, Clinical researches on injured people from chemical catastrophes in Bulgaria in the period 1981 – 1990, for conferment of an educational and scientific degree „Doctor of science“ (197 patients);
 21. Minisrty of National defense, meeting of the member states of the Warsaw Pact, 1988, Varna, Report of N. Alexandrov (top secret);
 22. Report on a International congress of nutrition, Varna, 05.2004, Application of probiotics with Lactobacillus bulgaricus in the early postoperative period, G. Alexandrov, D Damianov (64 patients);

Антитуморен ефект на пробиотици - експериментални и клинични проучвания

Георги Александров1, Калоян Георгиев2, Мариета Георгиева2, Иван Илиев3, Мария Пенева4

Резюме

Въведение: Върху антитуморния ефект на пробиотиците вече десетилетия работят много учени. В средата на миналия век И. Богданов доказва експериментално, че Lactobacillus subsp. bulgaricus възпрепятства растежа и разпространяването на туморните клетки на Саркома 180, имплантирани в организма на мишки. Китадзава (Япония) установява добър антитуморен ефект на ферментирало мляко върху мишки с имплантирани туморни клетки. А. Хосоно (Япония) установява, че антитуморният ефект на ферментиралото мляко се дължи на съдържащите се в него млечнокисели бактерии и полизахариди. Нашите предварителни проучвания показаха, че пробиотик Laktera Nature® има антипролиферативно действие срещу клетъчна линия HT-29 на агресивен рак на дебелото черво. Laktera Nature® е пробиотик, съдържащ оригинални щамове на Lactobacillus bulgaricus DWT1 и Streptococcus thermophilus DWT4, изолирани от изворна вода в България и 21 есенциални и неесенциални естествени млечни аминокиселини. Целите на това проучване са да се определи противоракова активност на различните съставки на пробиотик Laktera Nature® и да се изследва ефекта на пробиотичната формула като хранителна терапия при пациенти с колоректален карцином.

Повече информация можете да намерите и в лекцията на проф. Палок Айк ТУК

Материали и методи: Използвани са четири вида клетъчни линии: 3T3, BJ, HT-29 и MDA-MB-231. Цитотоксичността е определена чрез анализ за намаляване на MTT-оцветител. Проследени са директна цитотоксичност на тестваните клетъчни линии, измерена към 24-ия час и антипролиферативна активност, измерена към 72-ия час. Използвани са четири различни проби от Laktera Nature®: проба 1 (оригинална пробиотична формула, съдържаща живи клетки на Lactobacillus bulgaricus DWT1 и Streptococcus thermophilus DWT4 и 21 млечни аминокиселини), проба 2 (само пробиотични щамове без аминокиселини), проба 3 (само 21 млечни аминокиселини без пробиотични щамове) и проба 4 (оригинална пробиотична формула, преминала ?-стерилизация 10 Gy, при която пробиотичните щамове са убити и са останали само клетъчните стени). Клиничното наблюдение е проведено при 13 пациента, оперирани за колоректален карцином и провеждащи химио- и лъчетерапия. Половината от пациентите приемат като хранителна терапия 15 г дневна доза Laktera Nature® (проба 1).

Резултати: И четирите проби показват незначителна директна цитотоксичност на тестваните клетъчни линии, измерена към 24-ия час. Проби 3 и 4 показват слаб концентрация-зависим от времето цитотоксичен ефект. Интересно е да се отбележи, че проба 2 (само пробиотични щамове) няма очаквания инхибиращ ефект върху растежа на карцинома (в случая MDA-MB-231), той дори е увеличил растежа си. Проба 1 (оригиналната пробиотична формула Laktera Nature®, съдържаща живи пробиотични щамове и 21 аминокиселини) демонстрира сигнификантно инхибиране на растежа на раковите HT-29 and MDA-MB-231 клетъчни линии с IC50 стойности – 711,69 ± 82,1 и 934,21 ± 43,5 mcg/ml съответно измерени на 72-ия час. Паралелните клинични наблюдения показват, че хранителната терапия с оригиналната пробиотична формула Laktera Nature® дава възможност на пациентите, приемали този продукт, да проведат пълни курсове на лечение с химио- и лъчетерапия и намалява страничните ефекти от химио- и лъчетерапията.

Заключения: Оригиналната пробиотична формула Laktera Nature® подтиска растежа на раковите HT-29 и MDA-MB-231 клетъчни линии. Хранителната терапия с Laktera Nature® подобрява качеството на живот и увеличава преживяемостта на пациенти с колоректален карцином.

1 – Военномедицинска Академия – София, България

2 – Катедра по фармакология, токсикология и фармакотерапия, Медицински университет – Варна, България

3 – Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей към Българска академия на науките, София, България

4 – Медицински център“Евроздраве” София, България

Изтеглете целия документ от тук


Европейски здравни претенции

Lactobacillus Bulgaricus statement

LBB_Statement

Magnesium statement

Magnesium_statement

Magnesium statement 2

Magnesium_statement2

Oli Ola statement

Oli_Ola_statement

Zinc statement

Zinc - 18 health claims