Резултати от клинично изпитание на Lactobacillus Bulgaricus DWT1 при пациенти с COVID-19, представени на 16-та Международна научна конференция за пробиотици, пребиотици, чревна микробиота и здраве – IPC2023, 20-22 юни 2023 в Братислава, Словакия

Можете да видите цялата презентация след резюмето

Резюме

Приложение на пробиотична формула, съдържаща Lactobacillus Bulgaricus DWT1 при пациенти с COVID-19

 Мария Пеневаa1, Йоанис Мисопулосb, Евгения Бързашкаc1, Цветан Лукановc2, Цеца Дойчиноваc3, Анна Петковаd, Мариета Георгиеваe, Георги Александровa2, Пенчо Тончевc4

  • a – Медицински център “Евроздраве-България”, ул. Русалийски проход 7, София, България
  • b- Мика Нутри-Фарма ООД, ул. Самуил 18, Петрич, България
  • c- Университетска болница Плевен “Д-р Георги Странски”, бул. Георги Кочев 8a, Плевен, България
  • d – Университетска многопрофилна болница за активно лечение Св. Анна, ул. Димитър Моллов 1, София, България
  • e – Медицински университет Варна “Проф. д-р Параскев Стоянов”, ул. Марин Дринов 55, Варна, България

 COVID-19 пандемията засяга целия свят и взема над 6 милиона жертви. Ето защо проведеното клинично проучване показва значима информация. Целта на проучването е да направи оценка на ефекта на пробиотична формула, съдържаща Lactobacillus bulgaricus DWT1 и Streptococcus thermophilus DWT4, върху клетъчния имунитет при пациенти с COVID-19.

Проведени са PCR тестове, параклинични кръвни, биохимични и имунологични изследвания, рентгенография, КТ на бял дроб и медицински консултации. Статистиката се прави от IBM SPSS версия 23.

Проучването е проспективно, кохортно, рандомизирано, отворено. Обект са 78 пациенти хоспитализирани с COVID-19 през 2020 г., разделени на случаен принцип на две групи: група A – 47 пациенти, приемали пробиотик, съдържащ Lactobacillus bulgaricus DWT1 в дневна доза 15-45 г като част от комплексна лечебна схема за COVID-19; група Б – 31 пациенти, приемали само стандартна лечебна схема. Двете групи не се различават статистически по пол, възраст, честота и вид на придружаващите заболявания. Лечението при всички включва вливания, витамини, антипиретици, кортикостероиди, антикоагуланти, H2-блокери, комбинации от антибиотици, кислород. Лечението на пациентите от група А допълнително включва хранителна терапия с пробиотик, съдържащ Lactobacillus bulgaricus DWT1. Сравняването на резултатите от изследване активността на клетъчния имунитет при пациентите от двете групи показва статистически значимо повишаване на стойностите на NK-клетките, повишаване на маркера на Т-цитотоксичните лимфоцити и намаляване/ нормализиране на маркера на Т-хелперите при пациентите от група А. T-хелперите произвеждат цитокинини, които, при високи нива, водят до цитокининова буря и смърт. Смъртните случаи в група Б са пациенти, приети с високи нива на T-хелпери, които се увеличават екстремно до леталния изход. Повишените нива на Т-хелперите при двамата пациенти от група А се нормализират по време на лечението. Болничният престой на пациентите от група А е с 4 дни по-кратък в сравнение с група Б. Смъртността в група А е 0%, а в група Б – 9,68%. През 2021 г. проведохме клинично наблюдение при 8 бременни жени на възраст 25-38 години в 33-36 гестационна седмица, хоспитализирани за COVID-19. КТ на бял дроб показа пневмония при всички жени. Възможностите за лечение при бременни жени са ограничени, тъй като много от медикаментите за лечение на COVID-19 са противопоказани при бременност. Всички пациентки са лекувани с двойна антибиотична комбинация и кислород. Дневната доза на антикоагулантите зависи от стойностите на D-димера. Всички пациентки приемат пробиотична формула, съдържаща Lactobacillus bulgaricus DWT1 в дневна доза 30 g, витамини, добавки за бременни. Кортикостероид е приложен само при една бременна в малка доза за два дни за подобряване зрелостта на плода. Общото състояние и параклиничните показатели при всички се подобриха още на 3-4ти ден. Стационарното лечение продължи до 28 дни. Пристъпи се към родоразрешение със sectio caesarea. Жените родиха живи бебета с гладък неусложнен постоперативен период. Новородените са здрави, в добро общо състояние, с отрицателен PCR тест.

Пробиотикът, съдържащ Lactobacillus bulgaricus DWT1, модулира клетъчния имунитет при пациенти с COVID-19 – повишава лимфоцитните популации на NK-клетките и Т-цитотоксичните лимфоцити и регулира Т-хелперите. Приложението на този пробиотик намалява смъртността от COVID-19, скъсява болничния престой и намалява тежестта върху здравната система. Пробиотикът, включен в терапията овладява успешно вирусната инфекция при бременни, които раждат без усложнения здрави живородени деца, незаразени с COVID-19. Резултатите от клиничното наблюдение и пробиотичната формула са обект на български патент № 4294U и откриват нови перспективи за прилагане на Lactobacillus bulgaricus DWT1 като пробиотична имунотерапия.

КЛЮЧОВИ ДУМИ:
Immunity; Lactobacillus Bulgaricus DWT1; Pregnancy; Probiotic; SARS-CoV-2