Цитотоксичност на български пробиотици от изворна вода (пробиотик Лактера Нейчър®) върху клетъчна линия на карцином на дебелото черво

Резюме

Колоректалният карцином е злокачествено заболяване, от което страдат повече от 1 милион души в света. През последните две десетилетия неговата социална значимост привлича все повече внимание. Ракът на дебелото черво е втората водеща причина за смърт от злокачествени заболявания и третото най-често диагностицирано злокачествено заболяване. Установено е, че храненето е основната причина за високата честота на рака. Пробиотиците са живи микроорганизми с доказани ползи за здравето при различни гастроинтестинални заболявания и нарушения извън стомашночревния тракт. В това проучване ние искахме да изследваме цитотоксичността и анти-пролиферативната активност на новия пробиотик Лактера Нейчър® върху нераковите клитъчни линии – 3T3 и BJ и клетъчната линия HT-29 на аденокарцином на дебелото черво. Пробиотикът Лактера Нейчър® има слаба директна цитотоксичност срещу клетките 3T3 и BJ, но потиска тяхното разпространение по начин, зависим от дозата. Върху клетъчна линия на карцином – HT-29, в ниска степен на концентрация (2-125 µg/ml) пробиотикът Лактера Нейчър® стимулира пролиферацията; при високи концентрации (250-1000 µg/ml) установихме възпрепятстване на пролиферацията, зависимо от концентрацията. Пробиотикът Лактера Нейчър® показа обещаващи резултати при първоначално изследване, които следва да бъдат изяснени като механизми в следващи разработки.

Калоян Георгиев – Катедра по предклинични и клинични науки, Сектор Фармакология и Токсикология, Фармацевтичен Факултет, Медицински Университет Варна, ул. Марин Дринов 55, 9002 Варна, България. Кореспонденция с д-р Калоян Георгиев, Катедра по предклинични и клинични науки, Сектор Фармакология и Токсикология, Медицински Университет, ул. Марин Дринов 55, 9002 Варна, България. Тел.: +359898343274, E-mail: kalgeorgiev@hotmail.com

Мариета Георгиева – Институт по Експериментална Морфология, Патология и Антропология с Музей, Българска Академия на Науките, София, България

Мария Пенева – Медицински център “Евроздраве” София, София, България

Георги Александров – Военномедицинска Академия – София, София, България