Георги Александров1, Калоян Георгиев2, Мариета Георгиева2, Иван Илиев3, Мария Пенева4

Резюме

Въведение: Върху антитуморния ефект на пробиотиците вече десетилетия работят много учени. В средата на миналия век И. Богданов доказва експериментално, че Lactobacillus subsp. bulgaricus възпрепятства растежа и разпространяването на туморните клетки на Саркома 180, имплантирани в организма на мишки. Китадзава (Япония) установява добър антитуморен ефект на ферментирало мляко върху мишки с имплантирани туморни клетки. А. Хосоно (Япония) установява, че антитуморният ефект на ферментиралото мляко се дължи на съдържащите се в него млечнокисели бактерии и полизахариди. Нашите предварителни проучвания показаха, че пробиотик Laktera Nature® има антипролиферативно действие срещу клетъчна линия HT-29 на агресивен рак на дебелото черво. Laktera Nature® е пробиотик, съдържащ оригинални щамове на Lactobacillus bulgaricus DWT1 и Streptococcus thermophilus DWT4, изолирани от изворна вода в България и 21 есенциални и неесенциални естествени млечни аминокиселини. Целите на това проучване са да се определи противоракова активност на различните съставки на пробиотик Laktera Nature® и да се изследва ефекта на пробиотичната формула като хранителна терапия при пациенти с колоректален карцином.

Повече информация можете да намерите и в лекцията на проф. Палок Айк ТУК

Материали и методи: Използвани са четири вида клетъчни линии: 3T3, BJ, HT-29 и MDA-MB-231. Цитотоксичността е определена чрез анализ за намаляване на MTT-оцветител. Проследени са директна цитотоксичност на тестваните клетъчни линии, измерена към 24-ия час и антипролиферативна активност, измерена към 72-ия час. Използвани са четири различни проби от Laktera Nature®: проба 1 (оригинална пробиотична формула, съдържаща живи клетки на Lactobacillus bulgaricus DWT1 и Streptococcus thermophilus DWT4 и 21 млечни аминокиселини), проба 2 (само пробиотични щамове без аминокиселини), проба 3 (само 21 млечни аминокиселини без пробиотични щамове) и проба 4 (оригинална пробиотична формула, преминала ?-стерилизация 10 Gy, при която пробиотичните щамове са убити и са останали само клетъчните стени). Клиничното наблюдение е проведено при 13 пациента, оперирани за колоректален карцином и провеждащи химио- и лъчетерапия. Половината от пациентите приемат като хранителна терапия 15 г дневна доза Laktera Nature® (проба 1).

Резултати: И четирите проби показват незначителна директна цитотоксичност на тестваните клетъчни линии, измерена към 24-ия час. Проби 3 и 4 показват слаб концентрация-зависим от времето цитотоксичен ефект. Интересно е да се отбележи, че проба 2 (само пробиотични щамове) няма очаквания инхибиращ ефект върху растежа на карцинома (в случая MDA-MB-231), той дори е увеличил растежа си. Проба 1 (оригиналната пробиотична формула Laktera Nature®, съдържаща живи пробиотични щамове и 21 аминокиселини) демонстрира сигнификантно инхибиране на растежа на раковите HT-29 and MDA-MB-231 клетъчни линии с IC50 стойности – 711,69 ± 82,1 и 934,21 ± 43,5 mcg/ml съответно измерени на 72-ия час. Паралелните клинични наблюдения показват, че хранителната терапия с оригиналната пробиотична формула Laktera Nature® дава възможност на пациентите, приемали този продукт, да проведат пълни курсове на лечение с химио- и лъчетерапия и намалява страничните ефекти от химио- и лъчетерапията.

Заключения: Оригиналната пробиотична формула Laktera Nature® подтиска растежа на раковите HT-29 и MDA-MB-231 клетъчни линии. Хранителната терапия с Laktera Nature® подобрява качеството на живот и увеличава преживяемостта на пациенти с колоректален карцином.

1 – Военномедицинска Академия – София, България

2 – Катедра по фармакология, токсикология и фармакотерапия, Медицински университет – Варна, България

3 – Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей към Българска академия на науките, София, България

4 – Медицински център“Евроздраве” София, България

Изтеглете целия документ от тук