Влияние на пробиотичен продукт, съдържащ щам на Lactobacillus bulgaricus DWT1, при предотвратяване на странични ефекти в хода на адювантна терапия на болни с тумори на стомах, колон и ректум

Резюме

Досегашен опит в онкологията. При изследванията на някои от щамовете на Lactobacillus bulgaricus е установено, че те проявяват антимутагенно въздействие. Някои експерименти върху животни показват определено въздействие при колоректалния карцином при гризачи. Популационно изследване отбелязва по-ниски стойности на поява на колоректален карцином сред значителна група консуматори на ферментирали млечни продукти.

Туморите в храносмилателната система са от особено значение поради високата им честота и поради важността на храносмилателната система за целия организъм. За лечението на основното заболяване, както и за симптоматичното лечение, е много важна хранителната терапия, която подобрява процеса на храносмилане. От друга страна, адювантната терапия, т.е. специфичното онкологично лечение /химио- или лъчетерапията/ често води до редица увреждания на здравите тъкани и до поява на тежки усложнения и странични ефекти. Тези усложнения подтискат благоприятното въздействие на лечението и могат да го направят невъзможно. Цитостатиците предизвикват гадене и повръщане по време и след приложението на химиотерапията, както и изпреварващо повръщане настъпващо поради неадекватна антиеметична превенция при предишни химиотерапии. Мукозитът е изключително сериозно странично явление, както при химиотерапията, така и при облъчването в областта на главата и врата. Касае се за възпалителни промени на лигавицата на храносмилателната система. Често се проявява паралелно с миелосупресия и левкопения. Най опасната последица от левкопенията /намаляване броя на левкоцитите/ е фебрилната неутропения, която изисква болнично лечение, преливане на кръв и често води до прекратяване на приложението на цитостатици и влошаване качеството на живот. Анорексията и кахексията /загубата на тегло/ са често явление при болните с тумори на храносмилателната система и влияят неблагоприятно върху успешното лечение, понасянето на терапията и индиректно върху преживяемостта. Радиотерапията предизвиква нежелани ефекти в зависимост от общата доза, размера на фракцията, полето на облъчване, интервал между фракциите, вид радиотерапия и спецификите на тъканите, които се облъчват. Токсичните ефекти от радиотерапия са диспепсия, гастрит, улцерация /язви/ и радиационен ентерит.

Резултати. В изследването са включени 80 болни с тумори на стомаха, колона и ректума. Всички имат проведено патохистологично изследване и е прецизно определен стадия на болестта. При това рандомизирано изследване болните са разделени на две групи по 40 пациента. Едната група от 40 пациента провежда химиотерапия или химиорадиотерапия. Другата група от 40 пациента освен химиотерапия или химиорадиотерапия, приемат пробиотична храна, съдържаща щам на Lactobacillus bulgaricus DWT1 – 15 мг един път дневно преди закуска в продължение на 3 месеца.

Получените резултати насочват към потенциално благотворно въздействие на пробиотиците, съдържащи щам на Lactobacillus bulgaricus DWT1 като добавка при лечението на онкологично болни с адювантна химиотерапия или химиорадиотерапия. Приемът на този пробиотичен продукт влияе върху намаляване на гаденето и повръщането и поддържа апетита на пациентите в хода на провеждане на адювантната терапия. Налице е ясна връзка между намаляването на честотата и тежестта на разстройствата и приемът на Lactobacillus bulgaricus DWT1.

Хранителната терапия с пробиотичен продукт, съдържащ щам на Lactobacillus bulgaricus DWT1, спомага за предотвратяване на страничните ефекти в хода на адювантна терапия.

Изследователи: Проф. д-р Мирко Шамия, д.м. и сътрудници, Загреб, декември 2012