Резюме

Пробиотичният продукт Лактера с Лактобацилус булгарикус регулира и възстановява функциите на гастро-интестиналния тракт и оздравява вътрешната човешка екосистема.

Целта на Константин Рамшев и Георги Александов от Военно Медицинска Академия, гр. София и Мариета Георгиева от Медицински Университет, гр. Варна, е да докажат здравословните ефекти на пробиотичния продукт Лактера с Лактобацилус булгарикус върху гастро-интестиналния тракт на човека.

Изследователите са прегледали публикувани медицински данни на български и английски език в двадесет и един доклади, експозета, дисертации и научни статии за рандомизирани контролирани клинични проучвания върху 2550 възрастни пациенти и терапевтично наивни индивиди. Тези клинични проучвания са проведени за период от 31 години в Военно Медицинска Академия, Медицински Университети, Научно изследователски лаборатории и Институти в страни-членки на Европейския Съюз. Клиничните проучвания са предхождани от експериментални проучвания върху опитни животни. Хората, обект на тези клинични проучвания, са наблюдавани за странични и токсични ефекти на пробиотичните продукти в последващи периоди от над 10 години и такива не са регистрирани.

Анализът включва клинични проучвания върху хора за оценка на пробиотичен продукт Лактера с Лактобацилус булгарикус като част от сондово и/или ентерално хранене или част от комплексна терапевтична схема, както при болни хора с различни заболявания до тежки многоорганни увреждания и кома, така и при здрави хора, подложени на екстремални физически и психически натоварвания, както и при пилоти от Военно Въздушни Сили, военни моряци и космонавти.

Резултати

Редовната употреба на пробиотичен продукт Лактера с Лактобацилус булгарикус като част от комплексна терапия и ентерално хранене водят до сигнификантно намаляване на уврежданията на гастро-интестиналния тракт, описани по-долу със съществена статистическа значимост. Пробиотичните продукти Лактера с Лактобацилус булгарикус са ефективни при следните нарушения на функциите на гастро-интестиналния тракт:

 • Нарушения на функциите на гастро-интестиналния тракт при космическа болест на движение и екстремални натоварвания;
 • Дисбактериози и нарушения на чревната флора с различна етиология;
 • Гастроентерити и колити от токсичен, вирусен и алергичен произход;
 • Невъзможност за активно приемане на храна и хипопротеинемии при коматозни състояния, ранен следоперативен период, тежки химични изгаряния и токсоалергични увреждания (синдром на Лайл) на гастро-интестиналния тракт;
 • Нарушено храносмилане;
 • Горно диспептичен синдром;
 • Синдром на раздразненото черво;
 • Повишено газообразуване;
 • Консумативен синдром и хипопротеинемии в късен следоперативен период и при токсикомании;
 • Гастроентерити и диарии в резултат на инфекциозно възпалителни увреждания на гастро-интестиналния тракт от салмонела, шигела, колиформи, протеус и стафилококи;
 • Хематемеза от токсичен произход (етилов алкохол);
 • Гастроентеропатии в резултат на недостатъчност на лактаза и непоносимост към лактоза;
 • Гастроентеропатии в резултат на недостатъчност на бетагалактозидаза и непоносимост към галактоза (галактоземия);
 • Нарушена моторика на червата;
 • Язви и гастрити от токсичен, токсоалергичен, корозивен или инфекциозен произход (Хеликобактер пилори) и стрес язви при термична травма.

Въз основа на тези констатации авторите на проучването заключават:

„Пробиотичните продукти Лактера с Лактобацилус булгарикус имат сумарно оздравително въздействие при различни по етиология и тежест нарушения на гастро-интестиналния тракт. Редовният прием на пробиотика Лактера спомага за поддържане на активността и жизнеността на човешкия организъм, подобрява качеството на живот на човека и поддържа гастро-интестиналното му здраве.“

Изследователите са: Доц. д-р Константин Рамшев д.м., Началник на катедра по Интензивна терапия и Реанимация, Военно Медицинска Академия, гр. София, д-р Георги Александров, Военно Медицинска Академия, гр. София, Катедра по Хирургия и Доц. д-р Мариета Георгиева д. м., Медицински Университет, гр. Варна, Катедра Фармакология.

Справка:

 1. Military Medical Academy, Medical University – Sofia, National Center of Hygiene, Medical Ecology and Nutrition, Medical University of W?rzburg – Germany, Elbi-Bulgaricum, JSC; “Complex medical-biological studies of the effects of Biostim LBS on preventive and curative processes in people put to extreme overload in case of sea rescue operations, in Air Force pilots and navigators and patients with acute and chronic damages from drugs”; (136 patients);
 2. Military Medical Institute Academy – Sofia, Department of Toxicology and Allergology at the Higher Military Medical Institute – Sofia, Clinic of Toxicology and Allergology at the Naval Hospital – Varna; Expos? of the report for a clinical testing of a low-lactose lactic acid product Biostim LBS in the treatment of patients with various intoxications; (320 patients);
 3. Report for a clinical testing of the effect of „Biostim LBS“ on the recovery process in cases of different intoxications in the Clinic of Toxicology and Allergology – MMA Sofia and Clinic of Toxicology – Naval Hospital – Varna; (159 patients);
 4. Military Medical Academy, United Aeromedical Research Institute, Department of Toxicology and Allergology; Expos? of a report and scientific articles for a clinical study of the effect of the bio product Biostim LBS-1 on pilots and navigators from Air Force of the Republic of Bulgaria; (92 patients);
 5. High Military Medical Institute – Sofia, Scientific Institute for Emergency “N. Pirogov”; Coordination program „Methods of nutritional therapy – mixed parenteral and enteral nutrition in military field“ /”Calorie”/, adopted by protocol № 23/1012.1986 by the Scientific Council of the Higher Military Medical Institute – Sofia, Bulgaria; (top secret);
 6. Command of the Air Force and the Medical Department at the Headquarters of the Air Forces, Air Hygiene Laboratory to OAMNII – MMA; Finding for a study of two lyophilized lactic acid products „Bulgaricum with pectin“ and „Biostim with pectin“, developed on the basis of specific strains of Lactobacillus bulgaricus – manufacturer SF „ELBI ENGINEERING“ – SOFIA; Aim of the task: to include these two products in the ration of the flight crews of the Air Force depending on the results of the study; (34 patients);
 7. Report of Gen. Major Ass., N. Alexandrov, Ph.D., Col. Dr. R. Zlatev and Col. Dr. V. Minkov to the Command of the Air Force concerning further development of the scientific topic studying the effect of the lactic acid product „Biostim LBB“ on the lipid metabolism and the immune system in pilots and navigators; (34 patients);
 8. Military Medical Academy – Sofia, Scientific Institute for Emergency “N. Pirogov” – Sofia; Expos? of a final report entitled „Methods of nutritional therapy – mixed parenteral and enteral nutrition“ adopted by protocol № 23/1012.1986 by the Scientific Council of the Higher Military Medical Institute – Sofia, Bulgaria; (47patients);
 9. Military Medical Academy, Institute for Emergency „N. Pirogov“, Central Experimental laboratory for production, implantation and design; Patent Library AIS „SIREN“, reg. № 82307019, Final Report on: „Diagnosis and treatment of multiple organ deficiency“, Program task: Development and clinical testing of food and means for enteral nutrition on the basis of lyophilized lactic acid lactose-free products; (103 patients);
 10. Ministry of Health, Institute for Emergency „N. I. Pirogov“; Report for the clinical testing of a lyophilized lactic acid product „Biostim“ produced by „Central Experimental Laboratory for production – implantation – design“ at SO „Dairy Industry“ Sofia; (102 patients);
 11. National Center of Hygiene, Ecology and Nutrition, Medical University of W?rzburg – Germany, Military Medical Academy, Medical University – Sofia, SF Elbi; „Complex medical-biological studies in a prolonged vestibular overload in case of a shipwreck“; Aim – study of the effect of the prolonged vestibular overload and the other extreme sea factors on the body and approbation of the lactic acid product of SF Elbi – Biostim LBB as food with which rescue vehicles in water and air transport can be equipped; (56 patients);
 12. Journal „Medicine and Pharmacy“, issue 4 / 2003, „Treatment of poisoning with organic-phosphorus pesticides“;(378 patients);
 13. Journal „Medicine and Pharmacy“, issue 9-10 / 2004, „Alcoholic disease, clinic and treatment“;(151 patients);
 14. Medical University-Sofia, Dissertation of Daniela Petrova Peneva, Social integration – primary objective of a complex program for treatment of a heroin addiction; Sofia, 2006 for conferment of an educational and scientific degree „Doctor“ (152 patients);
 15. Department of Microbiology, Medical University of Sofia; Evaluation of inhibitory activity of Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus on Helicobacter pylori growth in vitro; Lyudmila Boyanova, Maria Stephanova-Kondratenko and others; International symposium on Original Bulgarian Yogurt, 2005, Sofia (4 patients);
 16. Biostim LBS: a special-diet and therapeutic low-lactose powdered food product, Military Medical Academy, Sofia, ELBY Engineering-G State Company, Sofia, B. Gyosheva, N. Alexandrov and others, published in Biotechnology & BioE 6/1992/4 Appendix (100 patients);
 17. Scientific practical conference on disasters and working injuries protection, organized by Council of Ministers; 1992 Sofia, Bulgaria; Biostim LBS in case of acute poisoning as a therapeutic food, B. Gyosheva, N. Alexandrov (376 patients);
 18. University of Food Industry – Plovdiv; Dissertation of Petranka Dimitrova Ivanova, Technologies for obtaining of lactic acid foods for babies (0-1 years old) and children with intolerance to milk sugar; Plovdiv, 1991(25 children);
 19. Report in front of Comecon – Council of Mutual Economic Assistance on a symposium Problems of dietary feeding of children, 1989, Sofia; Characteristic of food products for children with enzyme-deficiency; B. Gyosheva and others (20 children);
 20. Military Medical Academy, Sofia, 1991, Dissertation of Nikola Georgiev Alexandrov, Clinical researches on injured people from chemical catastrophes in Bulgaria in the period 1981 – 1990, for conferment of an educational and scientific degree „Doctor of science“ (197 patients);
 21. Minisrty of National defense, meeting of the member states of the Warsaw Pact, 1988, Varna, Report of N. Alexandrov (top secret);
 22. Report on a International congress of nutrition, Varna, 05.2004, Application of probiotics with Lactobacillus bulgaricus in the early postoperative period, G. Alexandrov, D Damianov (64 patients);