1. Военномедицинска Академия – София, РНПИСМП „Н. Пирогов“ – София; Експозе на краен отчет на научна тема „Методи на хранителна терапия – смесено парентерално и ентерално хранене“ приета с протокол № 23/1012.1986 г от Научния съвет на Висш Военномедицински институт гр. София, България
 2. Централна експериментална лаборатория за производство, внедряване и проектиране; Договор с РИБИП „Пирогов“, гр. София за доставка на Биостим – биопродукт за ентерално хранене
 3. Централна експериментална лаборатория за производство, внедряване и проектиране; Патентна библиотека АИС „СИРЕНА“, рег. № 82307019, Отчет по тема: “Разработване на храни за ентерално хранене на база лиофилизирани млечнокисели безлактозни препарати“, етап II, 3 “Проучване на аминокиселинния и солевия състав на храната, предложение за използуване на резултатите в практиката”
 4. Военномедицинска Академия, РНПИСМП „Н. Пирогов“, Централна експериментална лаборатория за производство, внедряване и проектиране; Патентна библиотека АИС „СИРЕНА“, рег. № 82307019, Краен отчет по тема: „Диагностика и лечение на многоорганна недостатъчност“, Програмна задача: Разработване и клинично изпитване на храни и средства за ентерално хранене на база лиофилизирани млечнокисели безлактозни препарати
 5. МНЗ, РНПИСМП „Н. И. Пирогов“; Протокол за клинично изпитване на лиофилизиран млечно-кисел продукт „Биостим“ производство на „Централна експериментална лаборатория за производство – внедряване – проектиране“ към СО „Млечна промишленост“ град София
 6. Военномедицинска Академия, РНПИСМП „Н. Пирогов“, Централна експериментална лаборатория за производство, внедряване и проектиране; Патентна библиотека АИС „СИРЕНА“, рег. № 82307019, Краен отчет по тема: „Диагностика и лечение на многоорганна недостатъчност“, Програма задача: Разработване и клинично изпитване на храни и средства за ентерално хранене на база лиофилизирани млечнокисели безлактозни препарати
 7. ВМА, МУ-София, Национален център по хигиена, екология и хранене, Вюрцбургски медицински университет – Германия, Елби Булгарикум ЕАД; Научна тема: Комплексни медикобиологични проучвания на ефектите на Биостим ЛБС върху профилактичните и оздравителни процеси при хора подложени на екстремални натоварвания при морски спасително операции, пилоти и навигатори от ВВС и болни с остри и хронични увреждания от наркотици
 8. Национален център по хигиена, медицинска екология и хранене, Вюрцбургски медицински университет – Германия, Военно медицинска академия, Медицински университет – София, ДФ Елби; „Комплексно медико-биологични изследвания в условията на продължително вестибуларно натоварване при корабокрушение“; Цел – проучване вличнието на продължителното вестибуларно натоварване и другите експериментални фактори на морето върху организма и да се апробира млечно-киселия продукт на ДФ Елби – Biostim LBB като храна, с която могат да бъдат оборудвани спасителните средства във водния и въздушен транспорт
 9. Командване на Военно въздушните сили и Медицинския отдел към Щаба на Военно въздушните сили, Лабораторията по авиационна хигиена към ОАМНИИ – ВМА; Констативен Протокол за изследване на два лиофилизирани млечнокисели продукта „Булгарикум с пектин“ и „Биостим с пектин“, разработени на базата на специфични щамове на Лактобацилус Булгарикус с производител ДФ „ЕЛБИ ИНЖЕНЕРИНГ“ – СОФИЯ; Цел на задачата: в зависимост от резултатите на проучването да се въведат двата продукта в рациона на летателния състав на Военно въздушните сили
 10. Протокол за клинично изпитване влиянието на „Биостим ЛБС“ върху оздравителния процес при различни интоксикации в Клиниката по токсикология и алергология – ВМА София и Клиника по токсикология – ВМБ – Варна
 11. Военномедицинска Академия – София, катедра по токсикология и алергология при Висш Военномедицински институт – София, Клиника по токсикология и алергология при военноморска болница гр. Варна; Експозе от протокол за клинично изпитване на нисколактозен млечнокисел продукт Биостим ЛБС при лечение на болни с различни интоксикации
 12. Договор между Мейджи Милк Продъктс Токио, Елби Булгарикум ЕАД и Проф. Н. Александров за Проучване върху: Комплексни медико-биологични проучвания за ефектите на Биостим ЛБС върху мастната обмяна и имунната система при хора подложени на екстремални психически и физически натоварвания
 13. Доклад от ген. Майор доц, Н. Александов, д.н., полк. Д-р Р. Златев и полк. Д-р В. Минков до Командване на Военно въздушните сили относно продължаване на разработката на научна тема проучваща въздействието на млечнокиселия продукт „Биостим ЛББ“ върху мастната обмяна и имунната система при пилоти и щурмани /навигатори/
 14. Военномедицинска Академия, Обединен авиомедицински научноизследователски институт, Катедра по токсикология и алергологич; Експозе от протокол и научни статии за клинично проучване ефекта на Биопрепарата Биостим ЛБС-1 върху пилоти и навигатори от ВВС на Република България
 15. Катедра по Предклинична и клинична фармакология и биохимия, МУ-Варна; Катедра по токсикология и алергология, ВМА- София; МБАЛ „Света Анна – Варна“ АД, Болнична аптека; Клинична лаборатория, МБАЛ „Света Марина“ – Варна; Катедра по нефрология, хемодиализа и токсикология, МБАЛ „Света Марина“ – Варна – Проучване ефектите на „Биостим ЛБС“ и силимарин върху експериментален модел на карбонтетрахлорид предизвикана хепатоксичност при плъхове
 16. Катедра по Предклинична и клинична фармакология и биохимия, МУ-Варна; Катедра по токсикология и алергология, ВМА- София; МБАЛ „Света Анна – Варна“ АД, Болнична аптека; Клинична лаборатория, МБАЛ „Света Марина“ – Варна; Проучване ефекта на пробиотика Биостим ЛБС върху липидния метаболизъм
 17. Катедра по Предклинична и клинична фармакология и биохимия, МУ-Варна; Катедра по Обща и клинична патология, МУ – Варна; Катедра по токсикология и алергология, ВМА- София; МБАЛ „Света Анна – Варна“ АД, Болнична аптека; Клинична лаборатория, МБАЛ „Света Марина“ – Варна; Проучване ефекта на пробиотика Биостим ЛБС при експериментално индуцирана хиперлипидемия
 18. Медицински факултет – София, Катедра Фармакология; Протокол за сравнително фармакологично и биохимично проучване на ефектите на Лактера, Лактера/Панакс и Лактера/Хиперикум върху язвообразуване и етанолиндуциран оксидативен стрес при плъхове
 19. Катедра по Предклинична и клинична фармакология и биохимия, Медицински Университет -Варна; Катедра по Обща и клинична патология, Медицински Университет – Варна; Протективен ефект на пробиотика Биостим ЛБС в модел на индометацин – индуцирана улцерогенеза
 20. Катедра по Предклинична и клинична фармакология и биохимия, Медицински Университет -Варна; Катедра по Патофизиология, Медицински Университет – Варна; Катедра по Анатомия, Хистолгия, ембриология, Медицински Университет -Варна; Влияния на пробиотика Биомилк върху индометацин – индуцираните оксидативни увреждания на някои тъкани
 21. Катедра по Предклинична и клинична фармакология и биохимия, Медицински Университет -Варна; Катедра по Обща и клинична патология, Медицински Университет – Варна; Катедра по токсикология и алергология, ВМА- София; Ефект на пробиотика Биостим ЛБС върху хистопатологичните промени в черен дроб при експериментална хиперхолестеролемия
 22. Катедра по Предклинична и клинична фармакология и биохимия, Медицински Университет -Варна; Катедра по Обща и клинична патология, Медицински Университет – Варна; Катедра по токсикология и алергология, ВМА- София; Хепатопротективен ефект на пробиотика Биостим ЛБС върху експериментален модел на карбонтетрахлорид предизвикана хепатоксичност при плъхове
 23. Катедра по Предклинична и клинична фармакология и биохимия, Медицински Университет -Варна; Катедра по Обща и клинична патология, Медицински Университет – Варна; Катедра по токсикология и алергология, ВМА- София; Катедра по Рентгенология и радиология, Медицински Университет – Варна; Лъчезащитен ефект на пробиотика Биомилк, съдържащ Лактобацилус Булгарикус
 24. Афтореферат на Дисертационен труд на Даниела Петрова Петрова за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“
 25. Афтореферат на Дисертационен труд на Мариета Петрова Георгиева за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“
 26. Становище от полковник д-р Венцислав Минков Микнов, Началник на „Медицински отдел“ при под. 22800 до Началника на Главния Щаб на ВВС за проучване на два препарата – Булгарикум с Пектин и Биомилк с Пектин при пилоти от ВВС
 27. ВМА, Извлечение от протокол от Зам. Началник на ВМА по Учебно-научната част, доц. д-р А. Андреев относно провеждани клинични изпитвания на нисколактозни сухи млечни продукти с търговска марка „Биомилк“ и „Лактера“
 28. Мнение на ръководител Катедра по токсикология и алергология на Военномедицинска академия гр. София, Проф. Д-р Никола Александров д. н., относно замяна на кисело мляко с хранителна добавка с пробиотичен ефект Биомилк и Биостим при вредни за здравето условия
 29. Удостоверение от ВМА за използване на произвежданите от фирма Дафлорн ООД храни от серията „Биомилк“ и „Лактера“ като хранителни добавки и функционални храни от контингента на Българската армия. Както и използването им във Военномедицинска академия от над 10 години като средство за хранителна терапия при тежко болни и оперирани.
 30. ВМА, Началник клиника по Токсикология и алергология, Доц. Д-р Н. Александров; Препоръка за приложение на пробиотиците, както и тяхното използване и при тежки токсоалергични заболявания (синдром на Epidermolis necroticans bulosa), както и при други токсоалергични и алергични заболявания с благоприятен ефект.
 31. ВМА, Началник клиника по Токсикология и алергология, Доц. Д-р Н. Александров; Протокол за приложение на продуктите от сериите „Биомилк“ и „Биостим“, съдържащи Лактобацилус Булгарикус.
 32. ВМА, Заместник по лечебната част на ВМА , Доц. Рамшев; Препоръка за използване на различни пробиотици с търговска марка Биомилк и Лактера с добър ефект при болни изискващи стимулиране на имунната система на организма поради различни вирусни или бактериални заболявания.
 33. Становище от Министерство на труда и социалната политика до Министерство на Заравеопазването и генералната централа на браншовите синдикати – Предложение за включване в номенклатурата на противоотровите и предпазните храни на хранителната добавка Лактера
 34. Препоръка от Александър Чакмаков, Изп. Директор на „Титан Златна Панега Цимент“ АД за пробиотиците Биомилк и Лактера като предпазна храна
 35. ВМА, Удостоверение на клинични изпитвания и анализационни сертификати на пробиотичните добавки към храната от сериите Биомилк, Лактера и Меджик Пауър.
 36. Удостоверение от ВМА за използване на произвежданите от фирма Дафлорн ООД храни от серията „Биомилк“ и „Лактера“ като хранителни добавки и функционални храни от контингента на Българската армия разположен в Ирак. Както и използването им във Военномедицинска академия от над 10 години като средство за хранителна терапия при тежко болни и оперирани.
 37. Пълен Допинг контрол на продуктите от серията Биомилк в Германски Спортен Университет Кьолн – Допинг Лаборатория
 38. Украински научен институт по медицински транспорт, Държавен департамент по морски и речен транспорт на Украина, МУ-Варна – Ефекти на Биомилк Хепанорм в условия на моделирано корабокрушение
 39. Сп. „Медицина и здравеопазване“ – „Лъчезащитно действие на млечнокисел продукт, съдържащ щам на Лактобацилус булгарикус“
 40. Годишен сборник на ИМАБ за България, Израел, Германия, Норвегия, Франция, Италия и САЩ – Изследване на пробиотика Биостим за тератогенно действие
 41. Международна конференция в Лион – Млечнокисела ферментация и биотехнологичен метод за получаване на нисколактозен млечнокисел продукт за специални диети и терапевтични храни
 42. Сп. „Биотехнологии“ – „Влияние на нисколактозни млечнокисели продукти Булгарикум и Биостим върху имунната система“
 43. Сп „Медицина и фармация“, Бр. 2 / 2003, „Проучване на пробиотика Биостим ЛБС при експериментално индуцирана хиперлипидемия“
 44. Сп „Медицина и фармация“, Бр. 4 / 2003, „Лечение на отравянето с органофосфорни пестициди“
 45. Сп „Медицина и фармация“, Бр. 2 / 2002, „Клинична картина и лечение на остри интоксикации с хероин“
 46. Сп „Военна медицина“, Бр. 4 / 2007, „Проучване антиоксидантната активност на пробиотика Биомилк при експериментални условия“
 47. Сп „Военна медицина“, Бр. 2 / 2007, „Лъчезащитен ефект на пробиотика Биомилк“
 48. Сп „Медицина и фармация“, Бр. 9-10, „Алкохолна болест, клиника и лечение“
 49. Сп „Медицина и фармация“, Бр. 1 / 2009, „Профилактика и лечение на атеросклерозата с пробиотични млечнокисели храни и бактерии“
 50. Сп „Медицина и фармация“, Бр. Юли / 2008, „Пробиотици и влагалищна флора“
 51. Национален онкологичен център, Национален център по хематология и трансфузиология; Изследване на радиопротективния ефект на Герисан и Биостим ЛБС върху основните левкоцитни популации при лъчелечение на онкологични заболявания.
 52. Балкански Военномедицински Комитет; 4ти Конгрес на БВМК; 6-10 юни 1999, Букурещ, Румъния; ЕФЕКТ НА МЛЕЧНОКИСЕЛ ПРОДУКТ БИОСТИМ ЛББ ВЪРХУ МАСТНАТА ОБМЯНА ПРИ ПИЛОТИ ОТ ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ; Автори: Н. Александров, А. Петров, Р. Златев, М. Жекова, З. Михайлова, М. Коцева и Л. Алексиев.
 53. Фундаментална & Клинична Фармакология; Трета Среща на Федерацията на Европейските Фармакологични Общности; 6-9 юли 2001, Лион, Франция; Ефекти при редовно прилагане на пробиотика Биостим ЛБС върху индуцирана хепатотоксичност с карбон-тетрахлорид при плъхове; К. Маразова?, Н. Александров?, ?Катедра Фармакологична Токсикология, Медицински Факултет, София, България, ?Отдел Токсикология и Алергология, Военномедицинска Академия, София, България.
 54. ФЕБО; 20то СЪБРАНИЕ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ БИОХИМИЧНИ ОБЩНОСТИ, организирано от Унгарската Биохимична Общност; Будапеща, Унгария, 19-24 август 1990; Лиофилизиран диетичен млечнокисел продукт “Биостим ЛБС”; Б. Гьошева, Н. Александров, П. Иванова, Н. Манафова, Г. Георгиев; Централна експериментална лаборатория за млечна промишленост, 1618 София; Институт по спешна медицина “Н. Пирогов” 1612 София, България.
 55. Международно списание за бързо публикуване на кратки доклади върху Биохимични Механизми при токсикиране при бозайници; Клинично проучване на жертвите на химични аварии в България; Н. Александров, Д. Йорданова и М. Георгиева, Военномедицинска Академия, София, България; VI МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕС ПО ТОКСИКОЛОГИЯ, Рим, Италия, 28 юни – 3 юли 1992
 56. Мониторинг на терапевтичните лекарства; Списание, посветено на Мониторинг на терапевтичните лекарства и Клинична лекарствена токсикология, том 15, номер 2, 1993, Филаделфия, САЩ; Влияние на ноотропичните вещества и хипербарична оксигенация при лечението на остри отравяния с халогенирани въглеводороди; Н. Александров, М. Георгиева, Военномедицинска Академия, София, България.
 57. Пристрастяващи наркотици и състояния на пристрастяване; Италианска Фондация за проучване на пристрастяването (ИФПП), Падова в сътрудничество с Университета във Флоренция – Катедра по преклинична и клинична фармакология “Марио Аязи Манчини”; Международен конгрес по токсикология във Флоренция, 07.1992; Клинично проучване на наркотично и ненаркотично пристрастяване към лекарства. Сравнителен анализ; Н. Александров, М. Георгиева, Д. Йорданова.
 58. Списание Биотехнология; “Биостим ЛБС – специален хранителен и терапевтичен нисколактозен сух продукт”, бр. 4, серия В, 92 – английска версия. Биостим ЛБС – специален хранителен и терапевтичен нисколактозен сух продукт; Б. Гьошева, Н. Александров, Н. Манафова, П. Иванова, Г. Георгиев; ЕЛБИ Енджиниъринг–Г, София и Военномедицинска Академия, София, България.
 59. Списание Биотехнология, 2/1994; Ефект на млечни продукти, съдържащи щам на Lactobacillus LBL4 върху някои биохимични параметри при хората; М. Жекова?, К. Аврамова?, Б. Гьошева?; Авиомедицински Изследователски Институт, Висша Медицинска Академия, София?; Национален Център по Хигиена, Медицинска Екология и Хранене, София?; ЕЛБИ Енджиниъринг–Г, София?.
 60. Списание Биотехнология, 4/1992; Биостим ЛБС: специален хранителен и терапевтичен нисколактозен сух продукт; Б. Гьошева?, Н. Александров?, Н. Манафова?, П. Иванова?, Г. Георгиев?; Държавна фирма ЕЛБИ Енджиниъринг–Г, София? и Военномедицинска Академия, София?, България.
 61. Списание „Cancer Letters” 114 (1997) 93-95; Превантивна роля на лиофилизирани млечни продукти „булгарикум“ и “биостим“; Т. Иванова?, М. Жекова?; ?Транспортен Медицински Институт, София, България; ?Военномедицински Авиационен Институт, София, България.
 62. Договор между Съвместен МЛБ Комитет за насърчаване на планирането , Мейджи Милк, Токио и ЕЛБИ Булгарикум АД, София и проф. Никола Георгиев Александров, дм. – Завеждащ отделение по токсикология и алергология на Военномедицинска Академия; Клинично-имунни проучвания върху някои ефекти на млечнокисел продукт “Биостим ЛББ” върху пилоти от Военновъздушните сили; Н. Александров?, К. Плочев?, К. Пенкова?, Р. Владимирова?, К. Младенов?, П. Златев?, Дж. Недялкова; ? Военномедицинска Академия, София – КЛИНИКА ПО ТОКСИКОЛОГИЯ; ? Военномедицинска Академия, София – ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ; ? OAMNII, Военномедицинска Академия, София.
 63. VIIми Национален Конгрес по Хранене с международно участие; Наука за храната за предпазване на човешкото здраве; Варна – Св. Константин и Елена, България, 15-17 май, 2003; Прилагане на пробиотици в пред- и ранния следоперативен период; Г. Александров, Д. Дамянов, Хирургична Клиника, УМБАЛ “Царица Йоана”- София.
 64. Симпозиум на НАТО; май 2005, Мюнхен, Германия; Комплексно лечение на фосфороорганично отравяне с пестициди като модел на бойни отровни вещества; Н. Александров, Кс. Стоянчева, Военномедицинска Академия, Отдел по токсикология.
 65. Загребски Университет, Република Хърватия; 2012; Клинични изпитвания на пробиотичните препарати Биомилк Колон и Биомилк Антиоксидант на базата на Lactobacillus bulgaricus при предотвратяване на нежелани реакции по време на адювантно лечение на пациенти с тумори на стомаха, колона и ректума
 66. Международен симпозиум за оригинално българско кисело мляко под патронажа на Президента на Република България, София, 2005; Приложението на пробиотиците при възстановяване на влагалищната флора; Стефан Ковачев, Анета Начева, Даниела Петрова, Милена Ковачева; МЦ “Гинарт” ВМА – София; МЦ “Евроздраве” ВМА – София
 67. Международен симпозиум за оригинално българско кисело мляко под патронажа на Президента на Република България, София, 2005; Фармакологично проучване на пробиотика Биомилк, съдържащ Lactobacillus bulgaricus, за антиоксидантна активност, Георгиева М., Бекярова Г., Александров Н., Манолов Н.; Катедра по предклинична и клинична фармакология и биохимия, Медицински университет “Проф. Д-р Параскев Стоянов” – Варна Катедра по патофизиология, Медицински университет – Варна; Катедра по токсикология и алергология, ВМА – София, Клиника по съдова хирургия, МБАЛ “Св. Анна” – Варна
 68. Международен симпозиум за оригинално българско кисело мляко под патронажа на Президента на Република България, София, 2005; Добрите бактерии на българското кисело мляко – основа на симбиотиците и функционалните храни, Александров Н.,Гьошева Б., Иванова П., Военномедицинска академия, Асоциация на млекопреработвателите в България, ЕлБи Булгарикум;
 69. Международен симпозиум за оригинално българско кисело мляко под патронажа на Президента на Република България, София, 2005; Пробиотиците – основа на функционалното хранене и хранителна терапия на XXI век; Никола Александров, дмн, Даниела Петрова, Милена Ковачева; Клиника по “Спешна токсикология и алергология”, ВМА – София, България, МЦ “Евроздраве” ВМА София, България
 70. Международен симпозиум за оригинално българско кисело мляко под патронажа на Президента на Република България, София, 2005; Пробиотиците – начин на живот, М. Георгиева, Е. Софтова, П. Борисова, Н. Александров, Н. Манолов; Катедра по предклинична и клинична фармакология и биохимия; Медицински университет “Проф. Д-р Параскев Стоянов” – Варна, Катедра по обща и клинична патология, Медицински университет “Проф. Д-р Параскев Стоянов” – Варна, Катедра по токсикология и алергология, ВМА – София, Клиника по съдова хирургия, МБАЛ “Св. Анна” – Варна
 71. Международен симпозиум за оригинално българско кисело мляко под патронажа на Президента на Република България, София, 2005; Синбиотиците – мястото им в съвременната терапия при зависимите с психоактивни вещества, Даниела Петрова, Милена Ковачева; МЦ “Евроздраве” – ВМА, София, Клиника по “Спешна токсикология и алергология, ВМА – София
 72. VI Национален Конгрес по фармакология 2009, Експериментално клинично проучване на ефекта на пробиотик Биомилк при чернодробни увреждания; Георгиева M., Попов Г., Плочев К., Александров Н.; Катедра по Преклинична и клинична фармакология и токсикология, Медицински университет, Варна, ? Военномедицинска академия
 73. Сп. Военна медицина 9/2013, Мета-анализ за ефектите на пробиотичен продукт Лактера с Лактобацилус булгарикус върху гастро-интестиналния тракт; Рамшев К., Александров Г.; ВМА София
 74. МУ Варна ел. сп. 2013, Влияние на пробиотичен продукт Laktera Vision с Lactobacillus bulgaricus и екстракт от черна боровинка върху синдромите на сухо и уморено око – Георгиева М., Александров Г.; МУ Варна, ВМА София
 75. Световен конгрес за пробиотици Атина 2014, новооткрит произход на пробиотици на Балканите; Петров Н.1, Александров Г., Пенева М.; ВМА София; Пловдивски Университет Паисий Хилендарски
 76. Бъларски Червен Кръст 2014, Препоръка за използване на пробиотичните храни Лактера от пострадали при бедствия и аварии.
 77. Световно списание за фармация и фармацевтични науки, том 4, изд. 06, 2015 стр. 130-136, Антипролиферативен ефект на български пробиотици от изворна вода (пробиотик Лактера Нейчър) срещу човешки клетъчни линии на колоректален карцином, Калоян Георгиев, Мариета Георгиева, Иван Илиев, Мария Пенева, Георги Александров, Катедра по преклинични и клинични науки, Сектор фармакология и токсикология, Факултет по фармация, Медицински университет Варна; Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей към БАН София; МЦ Евроздраве София; ВМА- София.
 78. 6-та Югоизточно Европейска Конференция по химиотерапия, инфекциозни и ракови заболявания, ноември 2015, Солун, Гърция; Антитуморен ефект на пробиотици – експериментални и клинични проучвания, Георги Александров, Калоян Георгиев, Мариета Георгиева, Иван Илиев, Мария Пенева; Военномедицинска академия – София; Катедра по фармакология, токсикология и фармакотерапия, Медицински университет Варна; Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей към БАН София; МЦ Евроздраве София.
 79. 3-та Двугодишна Конференция на Пробиотичната Асоциация на Индия, Международен Симпозиум на тема стрес, микробиом & пробиотици, 11-13 Март, 2016, NISER, Бубанесвар, Индия, Приложение на Laktobacillus bulgaricus в клиничната практика, Георги Александров, Мария Пенева, Военномедицинска академия – София; МЦ Евроздраве София.
 80. Извадка от Автореферат на дисертационен труд, София 2016, стр. 27-29, Епидемиологично проучване на пациенти с хранителни алергии, Мария Пенева, МЦ Евроздраве София.
 81. Scripta Scientifica Pharmaceutica, ISSN 2367-6000, volume 4, 2017, supplement 2, page 51, Medical University Prof. Dr. Paraskev Stoyanov, Varna, Bulgaria, „Хепатопротективен ефект на пробиотична храна, съдържаща lactobacillus bulgaricus DWT1, при експериментални животни с остра интоксикация с етанол“ Габриела Кехайова, Мариета Георгиева, Калоян Георгиев, Г. Александров, М. Пенева
 82. World Journal of Pharmaceutical Research, volume 7, Issue 12, 2018, Research Article, page 35-42, „Хепатопротективен ефект на пробиотик, съдържащ Lactobacillus bulgaricus DWT1, при остро парацетамол-индуцирано увреждане на черния дроб при мишки“, Габриела Кехайова, Мариета Георгиева и Калоян Георгиев, Медицински университет, Варна
 83. Монография, Варна 2018, изд. къща Стено, стр. 167, „Пробиотиците – лекарство и храна“, Мариета Георгиева
 84. Journal of Functional Foods, Volume 56, May 2019, Pages 232-245, “A probiotic formulation containing Lactobacillus bulgaricus DWT1 inhibits tumor growth by activating pro-inflammatory responses in macrophages”, Dipanjan Guhaa, Arka Banerjeea, Raktim Mukherjeea, Biswaranjan Pradhana, Maria Peneva, Georgi Aleksandrov, Sujit Suklabaidya, Shantibhushan Senapati, PalokAich,
 85. “Probiotics in the Prevention and Management of Human Diseases. A Scientific Perspective.”, Chapter 29 – Probiotics: past, present, and future challenges, Marieta Georgieva, Kaloyan Georgiev, Nadezhda Hvarchanova, Academic Press, 2022, Pages 431-448, ISBN 9780128237335, https://doi.org/10.1016/B978-0-12-823733-5.00025-8
 86. Educational event III international science conference “Human microbiota” FSBSI “Institute of experimental medicine”, October 7-8, 2021, St. Petersburg, “Newly found origin of probiotics in the Balkans” , Nikolai Petrov, Georgi Aleksandrov, Maria Peneva
 87. Национална конференция по клинична токсикология с международно участие на тема “Токсикологията днес“, 2022, „ПРОБИОТИЦИ – СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА“, М. Георгиева, Г. Александров, М. Пенева, Д. Петрова, Медицински Университет, Плевен
 88. Национална конференция по клинична токсикология с международно участие на тема “Токсикологията днес“, 2022, „ MORBUS LYELL – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ“, Катерина Стефанова, Евгения Бързашка, Олимпиада Атмажова, Ани Александрова, Надя Василева, Медицински Университет, Плевен
 89. Национална конференция по клинична токсикология с международно участие на тема “Токсикологията днес“, 2022, „Токсично-некротични промени след преболедуване от SARS-COV -19 -клиничен случай“, Олимпиада Атмажова, Евгения Бързашка, Катерина Стефанова, Ани Александрова, Надя Василева, Владислав Тенев, Медицински Университет, Плевен
 90. XI Национален конгрес по хранене с международно участие „Науката за храненето с оценка на настоящето и поглед към бъдещето“, 2022, Българско общество по хранене и диететика, „Антиоксидантна и хепатопротективна активност на пробиотична храна върху paracetamol-индуцирана хепатотоксичност при плъхове“, М. Георгиева, К. Георгиев, Н. Хвърчанова, Ст. Стоева, М. Радева-Илиева, В. Цанкова, М. Кондева-Будрина, Д. Алуани, М. Цанева
 91. Патент № 4294 от 06.07.2022г, регистриран в Патентно ведомство на РБ за Биологично активен продукт, използван като хранителна терапия при лечение на пациенти с COVID-19, включително бременни.
 92. Научен проект № 21-00038 за изследване на имуностимулирщия и протективен ефект на пробиотична храна Лактера при екстремални ситуации на стрес по време на предстоящото пътуване, престой и връщане на експедицията ни в Антарктида на о. Ливингстън. Проектът се осъществява от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ съвместно с МУ- Варна и СУ „Св. Климент Охридски“ за периода 2022 – 2023г.
 93. 16-та Международна научна конференция за пробиотици, пребиотици, чревна микробиота и здраве – IPC2023, 20-22 юни 2023, Братислава, Словакия, Приложение на пробиотична формула, съдържаща Lactobacillus bulgaricus DWT1 при пациенти с COVID-19, Мария Пенева, Йоанис Мисопулос, Евгения Бързашка, Цветан Луканов, Цеца Дойчинова, Анна Петкова, Мариета Георгиева, Георги Александров, Пенчо Тончев, Медицински център “Евроздраве-България”,  София, България, Мика Нутри-Фарма ООД, Петрич, България, УМБАЛ Плевен “Д-р. Георги Странски”, Плевен, България, Университетска многопрофилна болница за активно лечение Света Анна София, София, България, Медицински университет Варна „Проф. Д-р Параскев Стоянов”, Варна, България
 94. V Международная Научная Конференция, “Микробиота человека и животных”, ФГБНУ “Институт экспериментальной медицины”, 11-13 октября 2023 г., Санкт-Петербург, Влияние lactobacillus bulgaricus DWT1 на клеточный иммунитет у пациентов с COVID-19, Георгий Александров, Мария Пенева, Иоаннис Мисопулос, Евгения Барзашка, Цветан Луканов, Цеце Дойчинова, Анна Петкова, Мариета Георгиева, Пенчо Тончев
 95. Национална конференция по клинична токсикология „Токсикологията в обектива на настоящето и бъдещето“, 2-4 ноември 2023, България, Пробиотици и модулиране на клетъчен имунитет при COVID-19, Олимпиада Атамаджова, Катерина Стефанова, Ани Александрова, Георги Александров, Мария Пенева, Анна Петкова, Мариета Георгиева, Пенчо Тончев